กองการเจ้าหน้าที่ แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม คือ

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 1760 ต่อ 1234 E-mail : psd_2@ldd.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง โทร.1760 ต่อ 1221 E-mail : psd_3@ldd.go.th
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร.1760 ต่อ 1384 E-mail : psd_4@ldd.go.th
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ โทร.1760 ต่อ 1330 E-mail : psd_5@ldd.go.th
กลุ่มวินัย โทร.1760 ต่อ 1300 E-mail : psd_6@ldd.go.th
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ โทร.1760 ต่อ 2170 E-mail : psd_7@ldd.go.th
กลุ่มพัฒนาบุคคล โทร.1760 ต่อ 1213 E-mail : psd_8@ldd.go.th
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร.1760 ต่อ 1387 E-mail : psd_9@ldd.go.th

แผนผังแสดงที่ตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน