การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาที่ดิน


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ และไม่ประสงค์จะหากำไรเพื่อแบ่งปันกันแต่ประการใด


แจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตประจำปี


การสร้างนวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้อยู่ในระบบ OwnCloud
Download แบบฟอร์ม
... ใบสมัครการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาที่ดิน
... หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์
... แบบหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อตัว-ชื่อสกุล การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาที่ดิน
... แบบหนังสือแจ้งการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาที่ดิน
... คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาที่ดิน
การสมัครสมาชิก
ขั้นตอนการเปลี่ยน/เพิ่มผู้รับเงินสงเคราะห์
เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น
การขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน