ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
_______________________________________

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ PDF


บัญชีรายละเอียดการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน PDF
นายสัญชัย แซ่เจียง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินตราด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การจัดทำแผนการใช้ที่ดินตำบลทุ่งนนทรี และการนำแผนการใช้ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ
ข้อเสนอแนวคิด : การใช้แบบจำลอง InVEST ประเมินปริมาณน้ำท่าและน้ำไหลบ่า สำหรับการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ

นายมนต์ชัย พรมลอองวัน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลให้เป็นต้นแบบ

นางสาวอทิตยา อินทร์ประสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใบตองกล้วยตานีในบ้านคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ข้อเสนอแนวคิด : การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการใช้งานบัตรดินดีในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

นายชูชาติ ตรุษเพชร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับพด.3 และมูลไส้เดือนดินในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในมะเขือเทศ
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลให้ประสบผลสำเร็จ


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน