ผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่

...

นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


...

นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ)


...

นางสาวชาสิณี สัมฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
...

นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
...

นายธนัท จิ๋ววิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


...

นางเชาวดี รักษาศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
...

นายบัญญัติ ทำของดี
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย
...

นางสาวพจรีย์ ตันติเชวงฐากูร
ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์


...

นางสาวชนิดา พลายจั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล
...

นางสาวกมลพร บุญศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมหน้าที่และภารกิจ

... ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรม
... ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรม
... การปรับปรุงโครงสร้างภายใน และการวางแผนอัตรากำลังของกรม
... การขอกำหนดตำแหน่ง
... การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน