ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
_______________________________________

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ค. 67) PDF


บัญชีรายละเอียดผลการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน PDF
นางสาวพรวิภา เอนกสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดินโดยระบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (LDD Internal Control System)
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : กระบวนการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 3 : การตรวจสอบรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน : การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment Verification System)

นางสาวนัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ(ผอ.สพด.) สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : แผนที่ความต้องการปูนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางของประเทศไทย
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : คู่มือ “เทคโนโลยีการจัดการดินเปรี้ยวจัด เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรพื้นที่ทุ่งรังสิต”
ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน : การศึกษาปัจจัยและระยะเวลาที่ปูนตกค้าง หลังจากใส่ปูนเพื่อยกระดับพีเอชในชุดดินเปรี้ยวจัดของประเทศไทย

นายจักรพันธ์ เภาสระคู ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : ผลของการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ อำเภอบัวใหญ่และอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : การไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 3 : ผลของการไถระเบิดดินดานต่อสมบัติของดินและการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา
ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน : พัฒนาพื้นที่ดินดานเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ(ผอ.ศูนย์) ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : การศึกษาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 3 : เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม
ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน : รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเกษตรกรเครือข่าย ตามลักษณะภูมิสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน

นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : การศึกษาผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดบนพื้นที่สูง ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำจันตอนบนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินเพื่อพัฒนาแนวทางในระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาน้ำมวบ ลุ่มน้ำสาขาน้ำยาว (2) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำน่าน บ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 3 : การศึกษาการใช้น้ำในดินของกลุ่มชุดดินในระบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน : การพัฒนาการจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและน้ำสนับสนุนระบบการเกษตรในภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน