ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
_______________________________________

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 21 มี.ค. 67) PDF


บัญชีรายละเอียดการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน PDF
นางสาวจารุณี หนูมาก ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การศึกษาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตข้าว : กรณีศึกษาชุดดินตัวแทนในพื้นที่แอ่งโคราช
ข้อเสนอแนวคิด : การใช้เทคโนโลยีแดชบอร์ด(Dashboard) เพื่อนำเสนอข้อมูลการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินระดับรายแปลง สำหรับการผลิตข้าวไวต่อช่วงแสง

นางสาวสุปราณี ต้นจาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : แนวทางการขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินตาบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการส่งเสริมการใช้บริการ AI Chatbot คุยกับน้องดินดี

นายกฤษณพล แสงสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ผลสำเร็จการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวของเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่บ้านเขาหินกลิ้ง ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดนครสวรรค์

นายบุรินทร์ เจียมจำนงค์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ผลของวัสดุบ่มดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน
ข้อเสนอแนวคิด : การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยการบ่มดินวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน