Google

 เมนูหลัก
  Home
  แผนผังเว็บไซด์
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
ประวัติกองการเจ้าหน้าที่
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
ติดต่อเรา
กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐออนไลน์
กระบวนการขออนุญาตไปต่างประเทศ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลโค้วต้าการศึกษาต่อภายในประเทศ
ขั้นตอนการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาที่ดิน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน
คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (DPIS)
ทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์ีเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
ผลงานของผู้เชี่ยวชาญในกรมพัฒนาที่ดิน
ผลการคัดเลือกบุคคล ปี 2560
แผนพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
แผนสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
แผนกลยุทธ์กองการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร
หน้าที่ของตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญในกรมพัฒนาที่ดิน
หลักเกณฑ์และวิธีการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ
หลักเกณฑ์ีและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หลักเกณฑและเงื่อนไข์การบริหารวงเงิน
Career Path
HR Scordcard
แผนภูมิโครงสร้างกรมพัฒนาที่ดิน
  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560
  แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560
  อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและหน้าที่ของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน
  กรอบอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ปี 2560
การประเมินบุคคล
  หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
  แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคล (ก่อนคัดเลือก)
  แบบฟอร์มจัดทำสายงานเกื้อกูล
  ตัวอย่างจัดทำสายงานเกื้อกูล
  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
     - ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
     - ตำแหน่ง ประเภททั่วไป
  แบบฟอร์มการประเมินบุคคลของผู้เชี่ยวชาญ
     - ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน
  แบบฟอร์มการประเมินบุคคลของผู้เชี่ยวชาญ
    - ตำแหน่ง เศรษฐกร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย และนักวิทยาศาสตร์
  แบบการปฏิบัติงานในสายงานเกื้อกลผู้เชี่ยวชาญ
  การแจ้งเวียนผลงานของผู้เชี่ยวชาญ
ลูกจ้างประจำ
  หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับลูกจ้างประจำ กรมพัฒนาที่ดิน
  แบบคำขอประเมิน (หัวน้างาน)
  แบบคำขอประเมิน ปรับระดับชั้นงาน
  ใบสมัครเพื่อทดสอบ พนักงานพิมพ์
  ตัวอย่างหนังสือรับรอง (ปรับระดับชั้นงาน)
  รายละเอียดการขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  ระบบพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ.
  สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ. 2554
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2522
  ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2559
  ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการกำหนดวันลา และวันมาทำงานสายของพนักงาน
ราชการ ประเภททั่วไป พ.ศ. 2550
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน
 
ขอเชิญชวนสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
แจ้งเวียนผลงาน
สาระน่ารู้