ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการและนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
_______________________________________

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ


บัญชีรายละเอียดการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน
นางสาวศศิรินทร์ ศรีสมเขียว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดมหาสารคาม
ข้อเสนอแนวคิด : การประยุกต์ใช้เว็บแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ Google Earth Engine (GEE) เพื่อหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ (Temperature) และปริมาณน้ำฝน (Precipitation) ช่วงเวลา 10 ปี จากภาพถ่ายดาวเทียม

นางสาวจารุวรรณ เฮียงมะณี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การศึกษา สำรวจและจำแนกการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นาต่อระบบการปลูกพืชในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำภาคตะวันออกของประเทศไทย
ข้อเสนอแนวคิด : การประเมินประสิทธิภาพระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน

นางสาวบุศรินทร์ แสวงลาภ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การประยุกต์ใช้แบบจำลอง AquaCrop คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ข้อเสนอแนวคิด : การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในดิน และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นางสาวนิชาภา พนาจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ข้อเสนอแนวคิด : การใช้พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จังหวัดนครพนม

ว่าที่ร้อยตรี ธเนศ แซวหลี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ผลของ พด. 14 (Trichoderma harzianum.) ต่อประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบไหม้ของข้าวสรรพสีเบอร์ 01 ในชุดดินหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนาฐานเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงแบบเกษตรอัจฉริยะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

นางสาวบูรนา วงษาราม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ผลของการใช้ปุ๋ยมูลโคร่วมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตคะน้าในระบบอินทรีย์
ข้อเสนอแนวคิด : วิจัยและพัฒนาสารอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมวัชพืช โรคพืช และแมลง ในการปลูกพืชด้วยระบบเกษตรอินทรีย์


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน