ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ
และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
_______________________________________

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ


บัญชีรายละเอียดการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน
นางสาวอโนชา อนุเสถียร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อเสนอแนวคิด : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวสุญาณี เจือกโว้น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขอเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนากระบวนการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของบุคลากร

นางสุธินี ขจรเวหาศน์ ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การประเมินระดับปริมาณธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ จังหวัดหนองบัวลำภู
ข้อเสนอแนวคิด : การจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพระดับธาตุอาหารหลักในดินและความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Data Visualization

นายวันวิสาข์ จันทิกา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และประยุกต์ใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ข้อเสนอแนวคิด : การเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ำของแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

นางสาวธมลวรรณ พรมอ้น ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การศึกษาสมบัติของดินระหว่างการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ และแบบเกษตรเคมี ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS

นางสาวปัทมาพรรณ อุดปวง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การศึกษาแนวทางการจัดการน้ำของเกษตรกร โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ข้อเสนอแนวคิด : การดำเนินงาน Zoning by Agi-map ในพื้นที่เกษตรกรเป้าหมาย

นางสาววรรณพุฒิ เตียวกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแกงหอมกะเหรี่ยง ม.7 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนาที่ดินเพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเกียรติศักดิ์ ลุงคะ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การวางแผนการใช้ที่ดินตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้น

นางสาวสุภา ออมจิตร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การปลูกมันเทศญี่ปุ่นอินทรีย์ในกระสอบ
ข้อเสนอแนวคิด : ศึกษาการจัดการดินที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวหอมหัวบอนในจังหวัดกระบี่


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน