ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
_______________________________________

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ


บัญชีรายละเอียดผลการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
นางจันจิรา แสงสีเหลือง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการจัดการมลพิษทางดินและน้ำ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อเร่งการย่อยสลายตอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ด้วยไบโอชาร์ ต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 3 : การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อฟื้นฟูคุณภาพดิน
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการอินทรียวัตถุจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรผลิตภัณฑ์อินทรียสารและชีวภาพสำหรับการบำรุงดิน

นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชเศรษฐกิจฝรั่ง ตามศักยภาพทางกายภาพของดิน เพื่อสนับสนุนการกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : การศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2565 กรมพัฒนาที่ดิน
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 3 : การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ปีงบประมาณ 2566 กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการบริหารจัดการเขตความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจในส่วนของเศรษฐกร

นายวิศิษฐ์ งามสม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : การวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณรายจ่ายของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เพื่อพัฒนาการจัดทำงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : การวิเคราะห์ความสำเร็จของการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 3 : การพัฒนาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมในพื้นที่ คทช.
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนาแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

นางสาวรวมพร มูลจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจออกแบบและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน : กรณีพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : การประเมินการชะล้างพังทลายดินด้วยข้อมูลภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ด้วยสมการการสูญเสียดินปรับปรุง (RUSLE) ในกูเกิลเอิร์ธเอนจินแพลตฟอร์ม พื้นที่ศึกษา ลุ่มน้ำป่าสักตอนล่างของประเทศไทย
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 3 : เทคนิคการประเมินภัยพิบัติทางการเกษตรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และกูเกิลเอิร์ธเอนจินแพลตฟอร์ม กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ประเทศไทย
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร: CCRAAI app.”

นางสาวจุไรพร แก้วทิพย์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการดินและน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : การศึกษาศักยภาพของดินที่มีผลต่อการเก็บกักน้ำในนาขั้นบันไดตามชนิดของวัตถุกำเนิดและสภาพภูมิประเทศ
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 3 : การปรับปรุงและฟื้นฟูดินปนเปื้อนบนพื้นที่การเกษตรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
ข้อเสนอแนวคิด : การศึกษามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

นายตระกูล นามโลมา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : ผลของการใช้สารปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวานในชุดดินหนองมด จังหวัดนครสวรรค์
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : ผลของการใช้สารโพลีอะคลิลาไมด์ ยิปซั่ม เอ็มเค และหญ้าแฝกต่อการชะล้างพังทลายของดิน ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกข้าวโพดในกลุ่มชุดดินที่ 29
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 3 : ทรัพยากรดิน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดินในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยทดสอบการใช้วัสดุอินทรีย์รูปแบบต่างๆ ในอัตราที่เหมาะสมร่วมกับการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อผลิตพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

นางสายใจ มณีรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 1 : การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
ผลงานที่เสนอประเมินเรื่องที่ 2 : การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีการขุดยกร่อง
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน