ประวัติกองการเจ้าหน้าที่


กองการเจ้าหน้าที่ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ พ.ศ. 2506 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 โดยใช้ชื่อว่า แผนกสารบรรณ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน และต่อมาได้มี่พระราชกฎษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2537 ได้แยกออกจาก สำนักงานเลขานุการกรม โดยยกฐานะเป็น กองการเจ้าหน้าที่ โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม ดำเนินการ เกี่ยวกับงานสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย และได้มีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 โดยได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็น บริหารงานทรัพยากรบุคคล และจัดระบบงานของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรม ของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน ได้แก่ทำเนียบผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่
ชื่อ นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายอุปถัมภ์ โพธิสุวรรณ พ.ศ. 2530 - 2533
นายเสรี ตันจันทร์พงศ์ พ.ศ. 2533 - 2539
นายพงศ์ปิยะ ปิยสิรานนท์ พ.ศ. 2540 - 2546
นายชวิน เจิมสุวรรณ พ.ศ. 2546 - 2547
นางอรนาฏ โอวาทตระกูล พ.ศ. 2547 - 2554
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ พ.ศ. 2554 - 2559
นางสาวอุษา ทวีแสง พ.ศ. 2559 - 2561
นางปวีณา แสงเดือน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน