ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ใหม่ ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ PDF (ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567) (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2567)


แบบฟอร์มสำหรับสมัครประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ DOC
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ DOC
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ DOC
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ DOC
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ DOC
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ชายแดนใต้ สมัครเฉพาะตำแหน่งเลขที่ 1350) DOC
คำชี้แจงลักษณะการปฏิบัติงานของตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกัน DOC
แบบสรุปการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานวิชาการระดับหน่วยงาน (คณะ 1) DOC
ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง โทร. 1760 ต่อ 1221

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน