หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญในกรมพัฒนาที่ดิน

... ผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน (เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและจำแนกดิน (นักสำรวจดินเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน (นักสำรวจดินเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย (นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายเชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ)
... ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพ (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ)
... นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน)
... นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง)


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน