ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง และ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างในพื้นที่ชายแดนใต้
_______________________________________

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง และ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างในพื้นที่ชายแดนใต้ (ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 67) PDF


บัญชีรายละเอียดผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน PDF
นางเชาวดี รักษาศรี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การดำเนินการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 - ปีงบประมาณ 2566
ข้อเสนอแนวคิด : การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านข้อมูลทะเบียนประวัติแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตลอดจนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่เกษียณอายุราชการ

นางสาวกุลนรี ถนอมสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อเสนอแนวคิด : การปรับปรุงกระบวนงานตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวภัสสมณฑ์ เอี่ยมเข่ง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จและความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ในจังหวัดปราจีนบุรี
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมีทางการเกษตรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวฤทัย วงษ์ประดิษฐ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช(แบบผงละลายน้ำ) ต่อการควบคุมโรคเน่าในแคนตาลูปโรงเรือน
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนามาตรฐานงานวิจัยนวัตกรรม พด. เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ผลสำเร็จของการพัฒนาที่ดินภายใต้โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่การเกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนางานพัฒนาที่ดินด้วย"ศาสตร์พระราชา" น้อมนำสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นางสาวชนัญชิดา ชาวะรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว (S3 หรือ N) ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการยกระดับกลุ่มผลิตถั่วเขียวหลังนาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

นางสาวสุจิตตรา ปะนันโต ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การศึกษาการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นพืชทางเลือกในพื้นที่ดินเค็มที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว
ข้อเสนอแนวคิด : การคัดเลือกเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

นางศิริลักษณ์ มูลสิน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การจัดการดินในนาข้าวแปลงใหญ่โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี
ข้อเสนอแนวคิด : การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านเทคโนโลยีการจัดการดินในนาข้าวแปลงใหญ่เพื่อยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวลำไพ สิงห์คูณ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การจัดการพื้นที่ผลิตถั่วพร้าหลังนาในพื้นที่เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวด้วยวิธีเขตกรรม
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการผลิตและจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดของสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

นายณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การจัดการดินและปุ๋ยจากโปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดเพื่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ในชุดดินร้อยเอ็ด จังหวัดอุดรธานี
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสานและการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงในการปลูกพืชในจังหวัดอุดรธานี

นางสาวอุไรวรรณ ถายา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดินและระดับความเค็มด้วยมาตรการทางวิศวกรรมในพื้นที่ดินเค็มจัดจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนาระบบการขอรับบริการปัจจัยการผลิตของสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์

นายชินภัทร เจนบ้านผือ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) จังหวัดอุดรธานี
ข้อเสนอแนวคิด : การใช้ CIPP Model ในการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านต่างๆ ของงานพัฒนาที่ดิน

นายชรินทร ศิริแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินเพื่อสร้างศักยภาพการเกษตรที่ยั่งยืนในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หาด ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่หาด ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำปิง
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการพัฒนาระบบการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยวิธีการวางแผนการใช้ที่ดินแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

นายณธรรศ สมจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การประเมินผลการขับเคลื่อน Smart Tumbon ด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ต่อศักยภาพพื้นที่สำหรับการปลูกพืช
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง ตามบริบทของพื้นที่

นางเรืองรอง ออนตะไคร้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ศึกษาการใช้จุลินทรีย์ พด.13 ร่วมกับอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชุดดินพะเยา
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จังหวัดพะเยา โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

นางสาวทัศพร เขื่อนเพชร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : ผลสำเร็จของแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลแบบบูรณาการ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ข้อเสนอแนวคิด : การส่งเสริมการบริหารจัดการดินและน้ำในระดับไร่นาเพื่อรับมือกับภัยแล้ง

นายสุทธิพงศ์ วทานียเวช ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : อิทธิพลของการจัดการดินและน้ำต่อการสะสมแป้งในมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 33 จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อเสนอแนวคิด : การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดพิษจากเชื้อราในการควบคุมวัชพืชในแปลงข้าวโพด

นางสาวสุชญา ตรีระแสง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อเสนอแนวคิด : แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ยกระดับให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ดิน

นายวีระชัย ฤทธิศรี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การศึกษาการจัดการดินเพื่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลุ่มชุดดินที่ 47 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ข้อเสนอแนวคิด : การยกระดับบ้านหมอดินอาสาดีเด่นสู่การต่อยอดเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน

นายศิพัตม์ ธารประสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การจัดการดินทรายจัดที่เหมาะสมต่อการผลิตมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดปัตตานี
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดินสู่หมอดินอาสาอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวธษพร สังข์อ้น ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินยะลา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันที่ปลูกในเขตพื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) จังหวัดตรัง
ข้อเสนอแนวคิด : การปรับใช้เชื้อราไมคอร์ไรซา (พด.13) ในข้าวโพดร่วมกับเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่สำหรับผลิตทุเรียนคุณภาพในจังหวัดยะลา

นางระพีพรรณ นโรปการณ์ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ (กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนวคิด (รูปเล่ม) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567)
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อปรับปรุงแผนที่แสดงแนวเขตที่เขา ภูเขา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ข้อเสนอแนวคิด : การประยุกต์ใช้ Google Earth Engine ในโครงการตรวจสอบขอบเขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน 35 เปอร์เซ็นต์

นายอัสมาน ตาเละ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ข้อเสนอแนวคิด : การศึกษา พัฒนา และการส่งเสริมสูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบหลักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน