กลุ่มพัฒนาบุคคล

...

นางสาวชนิดา พลายจั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล


...

นายสมฤกษ์ อินทร์สมาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
...

นางสาวบุศรินทร์ ปิ่นตุรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...

นางโสมศิริ คุณวโรดม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


...

นางพิริยาพร ศรีมงคล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...

นางสาวอรดี คงสมบูรณ์
นินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...

นางสาวพจรีย์ ตันติเชวงฐากูร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


...

นายกุลชาติ สองเมืองสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
...

นายวิทยวรรธน์ ทองปินตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...

นางสาวสุดารัตน์ เหล่ารอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นายบุญญฉัตร สาระ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

...

นางนุชนารถ วิเลศ
จ้างเหมาเอกชน
...

นางสาวอารดา วงษ์สินธ์
จ้างเหมาเอกชน


หน้าที่และภารกิจ

... ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ รวมทั้งการหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคคลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคคลของกรมฯ
... ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ
... ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมฯ
... ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดสมรรถนะของข้าราชการ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ
... สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรมและดำเนินการจัดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่ข้าราชการในกรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
... ศึกษา วิเคราะห์สภาพและปัญญาการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร
... ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
... วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล การศึกษา ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน