ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
(ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักสารวจดินชำนาญการพิเศษ)
_______________________________________

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ


บัญชีรายละเอียดการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน
นางสาวอังควิภา นาคคง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มระบบงานวิจัย กองแผนงาน
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อเสนอแนวคิด : การถอดบทเรียนความสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน สู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของการนำงานวิจัยสู่การปฏิบัติ

นายกีรติกร ฤทธิเกรียง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กองแผนงาน
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การจัดทำเป้าหมายและตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) พ.ศ. 2565
ข้อเสนอแนวคิด : การพัฒนาโครงการ (Implement) เพื่อบริหารจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิด Land Degradation Neutrality : LDN กรณีศึกษา : จังหวัดนครราชสีมา

นายจินตวัฒน์ ไพบูลย์ไตรรัตน์ ตำแหน่งนักเศรษฐกรปฏิบัติการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : แบบจำลองเชิงเส้นสำหรับพยากรณ์การให้คะแนนความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการปรับปรุงดินเปรี้ยว/กรด
ข้อเสนอแนวคิด : การประยุกต์ใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) และการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อโครงการต่างๆของกรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวศิริวรรณ อินทร์พรหม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินตราด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความพึงพอใจของการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ข้อเสนอแนวคิด : ขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จด้วยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

นายเมธา ศรีทองคำ ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
หัวข้อเค้าโครงเรื่อง : การศึกษาสมบัติของดินเพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ในการปลูกสับปะรด GI อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ข้อเสนอแนวคิด : การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการพืชอัตลักษณ์หรือพืชที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน