ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน

ใหม่ ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน PDF (ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567) (ปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2567)


แบบฟอร์มสำหรับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา DOC
แบบฟอร์มที่ 2 แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน DOC
แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะ DOC
แบบฟอร์มที่ 4 แบบเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน DOC
ติดต่อกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. 1760 ต่อ 1384

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน