ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการกรมพัฒนาที่ดิน   ข้อมูลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมพัฒนาที่ดิน

 

 
 

 

 


 

 
   
แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
การจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567)
  แบบวิเคราะห์เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการฯ (แบบ พรก. 2)
แบบแสดงความต่อเนื่ื่องในการจ้างพนักงานราชการ (แบบ พรก. 3)
แนวทางการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5
เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5
แนวทางการกรอก แบบ พรก. 2
แนวทางการกรอก แบบ พรก. 3
 
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
บันทึกข้อความ ที่ กษ 0802/1009 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 25....
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
 
แบบฟอร์มรายงานการสรุปบทเรียนที่ได้จากการพัฒนาความรู้ของข้าราชการในสังกัด รอบการประเมินที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
เชิญชวนออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี
 
แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
ข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับกรมพัฒนาที่ดิน
และประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"
 
แผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มแผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School)
 
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13"
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. 2559
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4
แบบ 5
แบบ 6
 
แผนปฏิบัติการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดิน
 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 
ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลการรับรองคุณวุฒิเบื้องต้นด้วยตนเอง
   
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 2 ตำแหน่ง (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) (up 3/8/63)
      บันทึกข้อความ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
      ประกาศกรมฯ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ
      เอกสารแนบ 1 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง       
     เอกสารแนบ 2 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ
      เอกสารแนบ 3 ผลงานที่จะนำมาประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ
      เอกสารแนบ 4 คำชี้แจงลักษณะการปฏิบัติงานฯ (เกื้อกูล)
      หัวข้อเค้าโครงเรื่องของผลงานที่เสนอ (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)  
  (เฉพาะข้าราชการในกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น)
 
เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกรายละเอียด
 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสุ่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ้นที่ 16
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกรายละเอียด
 
เรื่อง รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกรายละเอียด
 
เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกรายละเอียด
 
เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผุ้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกรายละเอียด
 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2563 (up29/11/62)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน
กรอบตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง
      กรอบตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณา ระดับกอง/สำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     กรอบแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการสำคัญตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน
     ตัวชี้วัดที่แก้ไขและเพิ่มเติม
ความเชื่อมโยงตัวของชี้วัดสำคัญ 2563
      ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม แผนตำบล
     ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม Agri map
      ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม เขตพัฒนาที่ดิน
      ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม เกษตรอินทรีย์
     ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม บัตรดินดี
เกณฑ์ตัวชี้วัดสำคัญ 2563 กองส่วนกลาง (เพิ่มเติม)
 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
  Link ข้อมุลเพิ่มเติมสำนักงาน ก.พ.
 
ขอแจ้งรายชื่อผุ้มีคุณสมบัติครบที่จะขอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งประเภททวิชาการ
คลิกรายละเอียด
 
การแจ้งรายชื่อผุ้มีคุณสมบัติครบที่จะขอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชำนาญงาน (กรณีข้าราชการที่ปกิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกรายละเอียด
 
การแจ้งรายชื่อผุ้มีคุณสมบัติครบที่จะขอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชำนาญงาน
คลิกรายละเอียด
 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี 2562
 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง แนวปฎิบัคิเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
 
   
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายถวิล หน่อคำ)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวเกษร จำปา)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาววรนุช เอมมาโนชญ์) update วันที่ 30/4/2563
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวจันทร์เรียง พลายละมูล)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นายพิชิต ราชแบน) update วันที่ 30/1/2563
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวสุทธินันท์ ธงศรี) วันที่ 2/1/2563
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาววรรณพร พลแสง) วันที่ 25/12/2562
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายยุทธสงค์ นามสาย)