ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการกรมพัฒนาที่ดิน   ข้อมูลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมพัฒนาที่ดิน

 

 
 

  


 

 
   
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from Home) กรมพัฒนาท่ี่ดิน
 
การจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567)
  แบบวิเคราะห์เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการฯ (แบบ พรก. 2)
แบบแสดงความต่อเนื่ื่องในการจ้างพนักงานราชการ (แบบ พรก. 3)
แนวทางการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5
เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5
แนวทางการกรอก แบบ พรก. 2
แนวทางการกรอก แบบ พรก. 3
 
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
บันทึกข้อความ ที่ กษ 0802/1009 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 25....
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
 
แผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มแผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School)
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. 2559
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4
แบบ 5
แบบ 6
 
ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลการรับรองคุณวุฒิเบื้องต้นด้วยตนเอง
   
   
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) (up 26/4/64)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ
เอกสารแนบ 1 (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง)
เอกสารแนบ 2 (ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ)
เอกสารแนบ 3 (ผลงานที่จะนำมาประเมินในตำแหน่ง)
เอกสารแนบ 4 (คำชี้แจงลักษณะการปฏิบัติงาน/เกื้อกูล)
หัวข้อเค้าโครงเรื่องของผลงานที่เสนอ (นักวิชาการเกษตรเชี่่ยวชาญ)
  (เฉพาะข้าราชการในกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น)
 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
 
เรื่อง ผลการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (up 10/3/64)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล
แบบพิจารณาคุณสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
วิธีการส่งเอกสารรับสมัครคัดเลือกบุคคล ระดับขำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งว่าง) ด้วยระบบ ownCloudX
  (เฉพาะข้าราชการในกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น)
 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2564 (up30/11/63)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
กรอบตัวชี้วัดและรายละเอียด 2564
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน
 
รื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
 
เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกรายละเอียด
 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสุ่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ้นที่ 16
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกรายละเอียด
 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
 
   
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวอุบลวรรณ ตันตระกูล) update วันที่ 2/3/2564
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นายดนัย พรอำนวยลาภ) update วันที่ 28/1/2564
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวมยุรี ปละอุด) update วันที่ 24/12/2563
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวศันสนีย์ อรัญวาสน์) update วันที่ 24/11/2563
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายถวิล หน่อคำ)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวเกษร จำปา)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาววรนุช เอมมาโนชญ์) update วันที่ 30/4/2563