ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการกรมพัฒนาที่ดิน   ข้อมูลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมพัฒนาที่ดิน

 

 
 

   

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-5797660 หรือ 1366
 
   
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
บันทึกข้อความ ที่ กษ 0802/1009 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 25....
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
 
แบบฟอร์มรายงานการสรุปบทเรียนที่ได้จากการพัฒนาความรู้ของข้าราชการในสังกัด รอบการประเมินที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
เชิญชวนออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี
 
แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาความรู้ของข้าราชการในสังกัด ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน รอบการประเมินที่ 2/2561 วันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561
 
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
ข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับกรมพัฒนาที่ดิน
และประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"
 
แผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มแผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School)
 
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13"
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. 2559
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4
แบบ 5
แบบ 6
 
แผนปฏิบัติการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดิน
 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 
ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลการรับรองคุณวุฒิเบื้องต้นด้วยตนเอง
   
   
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
คลิกรายละเอียด
 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง (up 12 ก.ค. 62)
บันทึกรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ
แบบพิจารณา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  (เฉพาะข้าราชการในกรมพัฒนาที่ดินเท่่านั้น)
 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 2 ตำแหน่ง (นักสำรวจดินเชี่ยวชาญ และนักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) (up 7 มิ.ย. 62)
บันทึกข้อความ ที่ กษ 0802/1806 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ใบสมัครคัดเลือก
หัวข้อเค้าโครงเรื่องของผลงานที่เสนอ (นักสำรวจดินเชี่ยวชาญ)
หัวข้อเค้าโครงเรื่องของผลงานที่เสนอ (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
ผลงานที่จะนำมาประเมินในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
คำชี้แจงลักษณะการปฏิบัติงานของตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกัน
  (เฉพาะข้าราชการในกรมพัฒนาที่ดินเท่่านั้น)
 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2562 (up 6 ธ.ค. 61)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กรอบตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสำนัก/กอง
ตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (Coaching) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี 2562
 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี 2561
 
เรื่อง แนวปฎิบัคิเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
 
   
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายยุทธสงค์ นามสาย)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสุธารา ยินดีรส)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวนัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์) วันที่ 2/9/2562
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางนวลจันทร์ ชะบา)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวพิมพิลัย นวลละออง) วันที่ 24/7/2562
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์) วันที่ 18/7/2562
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวชนิดา จรัญวรพรรณ)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางนิสา มีแสง)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวอภสิรี มีกลาง) วันที่ 26/12/2561
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางอมราพร ชีพสมุทร์) วันที่ 19/12/2561
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายกานต์ ไตรโสภณ) วันที่ 12/07/2561
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวจารุวรรณ ศรีฟ้า) วันที่ 26/06/2561
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (จ่าสิบเอก ราชวัลย์ กันภัย) วันที่ 22/06/2561
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางนฤมล ผ่องอักษร) วันที่ 14/06/2561
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางปวีณา แสงเดือน)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นายวัชรินทร์ โจดโจน)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายเมธิน ศิริวงศ์)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายยุทธสงค์ นามสาย)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสุธารา ยินดีรส)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
บันทึกข้อความ ที่ กษ 0802/511 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
นายศรัณย์นพ อินทเสน
นางสาวณฐมน ผ่องแผ้ว
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสุทิศา น้ำวน)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
บันทึกข้อความ แจ้งเวียนผลงาน ที่ กษ 0802/392 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
นายนินนาท พัฒนวงศ์สุนทร
นางสาววัชรินทร์ พลราชม