ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการกรมพัฒนาที่ดิน   ข้อมูลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมพัฒนาที่ดิน

 

 
 

 

 


 
   
แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
การจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567)
  แบบวิเคราะห์เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการฯ (แบบ พรก. 2)
แบบแสดงความต่อเนื่ื่องในการจ้างพนักงานราชการ (แบบ พรก. 3)
แนวทางการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5
เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5
แนวทางการกรอก แบบ พรก. 2
แนวทางการกรอก แบบ พรก. 3
 
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
บันทึกข้อความ ที่ กษ 0802/1009 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 25....
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
 
แผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มแผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School)
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. 2559
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4
แบบ 5
แบบ 6
 
ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลการรับรองคุณวุฒิเบื้องต้นด้วยตนเอง
   
   
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวน 8 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (up 24/11/63)
บันทึกการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
แบบพิจารณาคุณสมบัติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณาคุณสมบัติ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณาคุณสมบัติ ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณาคุณสมบัติ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณาคุณสมบัติ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  (เฉพาะข้าราชการในกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น)
 
รื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ)
 
เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกรายละเอียด
 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสุ่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ้นที่ 16
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกรายละเอียด
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2563 (up29/11/62)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน
กรอบตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง
      กรอบตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณา ระดับกอง/สำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     กรอบแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการสำคัญตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน
     ตัวชี้วัดที่แก้ไขและเพิ่มเติม
ความเชื่อมโยงตัวของชี้วัดสำคัญ 2563
      ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม แผนตำบล
     ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม Agri map
      ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม เขตพัฒนาที่ดิน
      ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม เกษตรอินทรีย์
     ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด DPIS กรม บัตรดินดี
เกณฑ์ตัวชี้วัดสำคัญ 2563 กองส่วนกลาง (เพิ่มเติม)
 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
 
   
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวศันสนีย์ อรัญวาสน์) update วันที่ 24/11/2563
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายถวิล หน่อคำ)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวเกษร จำปา)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาววรนุช เอมมาโนชญ์) update วันที่ 30/4/2563