ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการกรมพัฒนาที่ดิน   ข้อมูลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมพัฒนาที่ดิน

 
 
 

 

  

 

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-5797660 หรือ 1366
 
   
เชิญชวนออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี
 
แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาความรู้ของข้าราชการในสังกัด ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน รอบการประเมินที่ 2/2561 วันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561
 
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 
ข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับกรมพัฒนาที่ดิน
และประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"
 
แผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มแผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School)
 
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13"
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. 2559
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4
แบบ 5
แบบ 6
 
แผนปฏิบัติการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนาที่ดิน
 
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 
ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลการรับรองคุณวุฒิเบื้องต้นด้วยตนเอง
   
   
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 19 ตำแหน่ง (up 26 ธ.ค. 61)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ
บันทึกข้อความรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
ใบสมัครเข้า่รับการคัดเลือกบุคคลฯ
แบบพิจารณาตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณาตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณาตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณาตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ
แบบพิจารณาตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  (เฉพาะข้าราชการในกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น)
 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) (up 26 ธ.ค. 61)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ
บันทึกข้อความ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ
หัวข้อเค้าโครงเรื่องของผลงาน
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
  (เฉพาะข้าราชการในกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น)
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2562 (up 6 ธ.ค. 61)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กรอบตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสำนัก/กอง
ตัวชี้วัดรายบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (Coaching) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี 2562
 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมพัฒนาที่ดิน
 
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 วันที่ 11/09/2561
 
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 วันที่ 02/08/2561
 
เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี 2561
 
เรื่อง แนวปฎิบัคิเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
 
   
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวอภสิรี มีกลาง) วันที่ 26/12/2561
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางอมราพร ชีพสมุทร์) วันที่ 19/12/2561
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายกานต์ ไตรโสภณ) วันที่ 12/07/2561
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวจารุวรรณ ศรีฟ้า) วันที่ 26/06/2561
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (จ่าสิบเอก ราชวัลย์ กันภัย) วันที่ 22/06/2561
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางนฤมล ผ่องอักษร) วันที่ 14/06/2561
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางปวีณา แสงเดือน)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นายวัชรินทร์ โจดโจน)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายเมธิน ศิริวงศ์)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายยุทธสงค์ นามสาย)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสุธารา ยินดีรส)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
บันทึกข้อความ ที่ กษ 0802/511 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
นายศรัณย์นพ อินทเสน
นางสาวณฐมน ผ่องแผ้ว
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสุทิศา น้ำวน)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
บันทึกข้อความ แจ้งเวียนผลงาน ที่ กษ 0802/392 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
นายนินนาท พัฒนวงศ์สุนทร
นางสาววัชรินทร์ พลราชม
 
   
สรุปบทเรียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม
 
สรุปบทเรียนจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"
 
สรุปบทเรียนความรู้จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน" รุ่นที่ 5
หัวข้อ การศึกษาดูงานโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
    ณ บ้านหนองคันจาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

หัวข้อ การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริระดับอำเภอ ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
    หมู่ที่ 12 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

หัวข้อ กฎหมายและระเบียบการคลังเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
หัวข้อ ข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดิน   
หัวข้อ Smart Agriculture Cuve และการบูรณาการงานพัฒนาที่ดิน
หัวข้อ เรื่องควรรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าอาชีพราชการ
 
บทสัมภาษณ์พิเศษ นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน
สำนักเทคโนโลยการสำรวจและทำแผนที่ โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice)
แผนการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
สรุปความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ
2559 ครั้งที่ 4 เรื่อง "ไทยในเวที FAO และกิจกรรม World Soil Day"
 
บทสัมภาษณ์พิเศษ ผอ. วีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice) แผนการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
บทสัมภาษณ์พิเศษ ผอ. สุภาพร จันรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice) แผนการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน" รุ่นที่ 4
หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการที่ดี
หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางปฐพีวิทยา
หัวข้อ ทรัพยากรดิน ดินปัญหา และปัญหาการใช้ที่ดินในประเทศไทย   
หัวข้อ การชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ
หัวข้อ การอ่านแผนที่และการใช้ประโยชน์แผนที่
หัวข้อ การปรับปรุงบำรุงดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หัวข้อ การขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - map)
หัวข้อ ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ   
หัวข้อ การบูรณาการงานพัฒนาที่ดิน
หัวข้อ การเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
หัวข้อ ระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ ศึกษาดูงานฯ โครงการ ชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
หัวข้อ การจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ   
หัวข้อ พรบ. ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกรณีศึกษา
     ของกรมพัฒนาที่ดิน
 
สรุปบทเรียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตระหนักถึงปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชั่น"
หัวข้อ กระบวนการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา
หัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
หัวข้อ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หัวข้อ การบริหารจัดการพัสดุ และทิศทางของร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
      การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

หัวข้อ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
 
สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "กระบวนการทำงานราชการแบบมีส่วนร่วม"
 
บทสัมภาษณ์พิเศษ นายสมปอง นิลพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน
กรมพัฒนาที่ดิน โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice) แผนการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2559
 
สรุปความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2559
ครั้งที่ 3 เรื่อง "บทบาทของกรมพัฒนาที่ดินในการเป็นสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ"
 
สรุปความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2559
ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ไทยกับบทบาทผู้ให้ความช่วยเหลือต่อนานาประะทศ"
 
สรุปความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2559
ครั้งที่ 1 เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตพืช "
 
บทสัมภาษณ์พิเศษ นางนงคราญ มณีวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice) แผนการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ 2559
 
สรุปบทเรียนความรู้ หลักสูตร "แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินเชิงพื้นที่และการใช้ปุ๋ย
รายแปลง เพื่อการพัฒนาที่ดิน"
 
สรุปบทเรียนโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่
ู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
หลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
 
สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน" รุ่นที่ 3
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน-อันเนื่องมาจากพระราชดำริ-จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวข้อ Smart Devices & Social Media Trend
หัวข้อ การจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
หัวข้อ การชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ
หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ การบูรณาการพัฒนาที่ดิน
หัวข้อ การปรับปรุงบำรุงดินและควาามอุมสมบูรณ์ของดิน
หัวข้อ การเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
หัวข้อ การอ่านแผนที่และการใช้ประโยชน์แผนที่
หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางปฐพีวิทยา
หัวข้อ ความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ
หัวข้อ ทรัพยากรดิน ดินปัญหา และปัญหาการใช้ที่ดินในประเทศไทย
หัวข้อ พรบ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกรณีศึกษาของกรมฯ
หัวข้อ ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
หัวข้อ ระเบียบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบพัสดุ" ประจำปี
งบประมาณ 2559
หัวข้อ การบริหารสัญญา
หัวข้อ ข้อสังเกตจากการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
หัวข้อ ความหมายและความสำคัญของราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
หัวข้อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปบทเรียนการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและ
ความรับผิดทางละเมิด และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร Team building & HR Modern
สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "การคิดเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ และการสร้างเครือข่าย"
ประจำปี 2558
สรุปบทเรียนความรู้หลักสูตร "Coaching and Mentoring"
ถอดบทเรียนโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน” ประจำปีงบประมาณ 2556
ถอดบทความ - ความรู้พื้นฐานและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
ถอดบทความ - บทบาทและการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี 2558
ถอดบทความ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ถอดบทความ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รู้รักสามัคคี
คุณธรรมสำคัญไฉน
เรียนรู้ที่จะเป็น อูฐ ปลา หมา และควาย เพื่อสร้างความสุขให้ชีวิตและการทำงาน
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงาน
" ขวัญใจในที่ทำงาน สำราญกับชีวิต "
งานได้ผลคนเป็นสุข
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล (Character Builing)
องค์ประกอบสำคัญของการพูด
การนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
5 จิตเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในโลกยุคใหม
ความเข้าใจผิด และโอกาสของคนไทยใน 6 ประเทศอาเซียน (แนะนำให้อ่าน)
ประสิทธิภาพในการทำงาน
การทำงานให้ประสบความสำเร็จ
นักฝึกอบรม (training) มือใหม่
เหตุผลที่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได ้(มุมมองครูสอนภาษา)
" ฉลาดทำใจ "
การกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
"จริยธรรม" "จรรยา" "วินัย" เหตุใคจึงต่างกัน
เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. จะถือเป็นเหตุให้ถูกกำจัดสิทธิประโยชน์ หรือไม
จริยธรรมกับการทำงาน
ปลูกอะไร ... ก็จะได้อย่างนั้น
คุณธรรมกับระบบราชการที่สัมฤทธิ์ผล
การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเกิน 15 วัน
ประพฤติชั่วเป็นฉันใด
หน้าที่ของ "ผู้ควบคุมงาน" เพื่อให้ปฏิบ้ติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
คุณค่าของความซื่อสัตย
งานสัมฤทธิ์ผล คนเป็นสุข
ตัวอย่างกรณีตามประมวลจริยธรรม ฯ ตอนที่ 1
อ่านบทความย้อนหลัง