ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการกรมพัฒนาที่ดิน   ข้อมูลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมพัฒนาที่ดิน

 

 
 

  


 

 
   
แนวทางและกระบวนการจัดทำเอกสารประักอบการคัดเลือกบุคคลและกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " H O P E " LDD
 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from Home) กรมพัฒนาท่ี่ดิน
 
การจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567)
  แบบวิเคราะห์เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการฯ (แบบ พรก. 2)
แบบแสดงความต่อเนื่ื่องในการจ้างพนักงานราชการ (แบบ พรก. 3)
แนวทางการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5
เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5
แนวทางการกรอก แบบ พรก. 2
แนวทางการกรอก แบบ พรก. 3
 
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
บันทึกข้อความ ที่ กษ 0802/1009 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 25....
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
 
แผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มแผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School)
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. 2559
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4
แบบ 5
แบบ 6
 
ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลการรับรองคุณวุฒิเบื้องต้นด้วยตนเอง
   
   
เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการในกรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
ระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2564 (up30/11/63)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
กรอบตัวชี้วัดและรายละเอียด 2564
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน
 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
 
   
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายนันทพล หนองหารพิทักษ์)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายทวีแสง พูลพุฒ)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวขนิษฎา พันธุ์เมือง)
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวขวัญหทัย ปั้นศรี) update วันที่ 3/8/2564
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นางสาวอุบลวรรณ ตันตระกูล) update วันที่ 2/3/2564
 
แจ้งเวียนผลงานผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง (นายดนัย พรอำนวยลาภ) update วันที่ 28/1/2564