ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการกรมพัฒนาที่ดิน   ข้อมูลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมพัฒนาที่ดิน

 

 
 

   

 
   
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
บันทึกข้อความ ที่ กษ 0802/1390 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565
แบบฟอร์มรายละเอียดการขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
แนวทางการประเมินบุคคลและผังขั้นตอนการประเมินผลงาน 2565
 
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " H O P E " LDD
 
คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from Home) กรมพัฒนาท่ี่ดิน
 
แผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอร์มแผนการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School)
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
 
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. 2559
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4
แบบ 5
แบบ 6
 
ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลการรับรองคุณวุฒิเบื้องต้นด้วยตนเอง
   
   
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ของกรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรอง
เอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารแนบ 1 บันทึก
เอกสารแนบ 2 ใบสมัคร กรมพัฒนาที่ดิน
เอกสารแนบ 3 แบบแสดงผลงาน
เอกสารแนบ 4 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินสมรรถนะฯ
เอกสารแนบ 6 แบบเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวคิด
 
ประกาศคณะกรรมการประเมินกรณีการย้าย หรือการโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
และระดับอาวุโส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลกรณีการย้าย หรือการโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส ในสายงานเดียวกันหรือในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้
จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน กับสายงานในตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงอยู่ หรือเคยดำรงอยู่
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา)
 
เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
       ระดับเชี่ยวชาญ  update 18 เม.ย. 2565
ประกาศรับสมัครการประเมินบุคคลฯ
ใบสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
  (เฉพาะข้าราชการในกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น)
 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน

 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน
รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2565 (up 20/12/64)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 กรอบตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับกอง/สำนัก ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
     สำหรับส่วนกลาง
     สำหรับส่วนภูมิภาค
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
พจนานุกรม สมรรถนะหลัก ทางการบริหาร ประจำตำแหน่ง และระดับที่คาดหวัง
สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการในกรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
ระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมพัฒนาที่ดิน
 
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
 
   
แบบพิจารณาประเมินผลงาน เพื่อย้ายหรือโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และชำนาญการพิเศษ (นางสาวมิรันตี ฐิติโชติรัตนา) update วันที่ 6/6/2565
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายสุรินทร์ ไวยเจริญ)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางดวงดอม กำเนิดทรัพย์)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายอรรณพ พุทธโส)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นางสาวเกษร จำปา)
 
รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนผลงาน ตาม ว 5/2542 (นายถวิล หน่อคำ)
 
แบบพิจารณาประเมินผลงาน เพื่อย้ายหรือโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และชำนาญการพิเศษ (นางสาวนรินทร์พร นาเมือง) update วันที่ 15/2/2565