ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ใหม่ ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ PDF (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567) (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2567)


แบบฟอร์มสำหรับสมัครประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน DOC
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว DOC
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน DOC
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ DOC
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน DOC
ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง โทร. 1760 ต่อ 1221

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน