ข่าวประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

kun

เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ปิดรับสมัครวันที่ 3 สิงหาคม 2566)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

kun

สำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

kun

สำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

kun

สำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

kun

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 มิถุนายน 2566

ตราครุฑ

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

ตราครุฑ

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

ตราครุฑ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

ตราครุฑ

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

ตราครุฑ

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

ตราครุฑ

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

ตราครุฑ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

ตราครุฑ

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

ตราครุฑ

เรื่อง ยกเลิกประกาศผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2566

ตราครุฑ

เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป และกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่มที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ตราครุฑ

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเลื่อนให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ซึ่งเป็นตาแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ตราครุฑ

เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเลื่อนให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ซึ่งเป็นตาแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2565

ตราครุฑ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม
ตราครุฑ

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ .... ของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม
ตราครุฑ

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการประเมินกรณีการย้าย หรือการโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลกรณีการย้าย

อ่านเพิ่มเติม
ตราครุฑ

เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม
ตราครุฑ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม
ตราครุฑ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม
ตราครุฑ

เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการในกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม
ตราครุฑ

เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม
ตราครุฑ

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

อ่านเพิ่มเติม
ตราครุฑ

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน