กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

...

นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง


...

นางสาวจารุพรรณ สัตถาสาธุชนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
...

นางนริศชา ภู่กลีบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...

นางสาวนริศรา อนุวงศ์วรเวทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


...

นางสาวพนิตนาฏ หิตโกเมท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...

นางสาวปุณญวีร์ อินทรีย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


...

นางนงลักษณ์ คงจังหวัด
บุคลากร
...

นายชัยวุฒิ สุนทรศารทูล
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
...

นายวีระพงษ์ วิกาหะ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


...

นายปฎล ศรีศักดิ์สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
...

นางพรทิพย์ นุชเทศ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
...

นายปิยะพงษ์ พงลังกา
เจ้าพนักงานธุรการ


...

นางสาวสมพิศ รุ่งโต
จ้างเหมาเอกชน

หน้าที่และภารกิจ

... ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรม
... ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรม
... การปรับปรุงโครงสร้างภายใน และการวางแผนอัตรากำลังของกรม
... การขอกำหนดตำแหน่ง
... การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน