ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่

news
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 กรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 เมษายน 2567

news
ชาว กกจ.
ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทย

รดน้ำขอพรนางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ เเละเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 เมษายน 2567

news
กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

ร่วมกับสวด. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ” รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 เมษายน 2567

news
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน

จัดกิจกรรมบริจาคของ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 เมษายน 2567

news
กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน

จัดกิจกรรม น้องๆ อิ่มท้อง คุณอิ่มใจ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 เมษายน 2567

news
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 เมษายน 2567

news
ขอแสดงความยินดี
กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจำปี 2566 กรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 เมษายน 2567

news
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 เมษายน 2567

news
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 มีนาคม 2567

news
นายอนุวัชร โพธินาม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตร “ข้าราชการพัฒนาที่ดินรุ่นใหม่เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ” รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 มีนาคม 2567

news
กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ
กองการเจ้าหน้าที่

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ 2568-257)”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 มีนาคม 2567

news
กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มีนาคม 2567

news
นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 มีนาคม 2567

news
นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมเข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

news
นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

พร้อมด้วยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันบริจาคในโครงการ “หนึ่งคนให้ ร้อยคนรับ”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

news
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

news
นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

พร้อมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตักบาตรร่วมกันในกิจกรรม “ชาว กกจ. ร่วมใจ ทำบุญตักบาตร”

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

news
นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผอ.กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย กกจ. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

news
นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ร่วมลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการของหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 59

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

news
นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต" รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 มกราคม 2567

news
นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เข้ารับโอวาทและคำอวยพรจาก นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านการปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มกราคม 2567

news
นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2567 และแสดงความยินดีแด่นางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 มกราคม 2567

news
นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เข้ารับโอวาทและคำอวยพรจาก นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 มกราคม 2567

news
นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

พร้อมด้วย ผชช.ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2567

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 มกราคม 2567กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน