กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหลักสูตร “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล”


        วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสรุปประเด็นและผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล” รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567 และ รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567
        การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และพัฒนาความสามารถในการสรุปประเด็น ออกแบบ จัดทำสื่อการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูล ให้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน