กลุ่มพัฒนาระบบงานเเละอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ 2568-257) ของกรมพัฒนาที่ดิน”


        วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัมนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ 2568-2571) ของกรมพัฒนาที่ดิน”
        การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อ ให้บุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังการวางแผนกำลังคน เเละสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของแต่ละกองสำนักได้ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน