นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ครั้งที่ 1/2567


        วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 และการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135)
        การประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งพิจารณา แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
        ขอขอบคุณรูปภาพจาก ข่าวผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/news-preview-461991793893
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน