นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
ในหลักสูตร “ข้าราชการพัฒนาที่ดินรุ่นใหม่เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ” รุ่นที่ 2


        วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตร “ข้าราชการพัฒนาที่ดินรุ่นใหม่เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 โดยมีนางกิติยา มงคลเกตุ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน
        การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับระบบราชการ 4.0 และการพัฒนาดิจิทัล (digital) 4.0 มีความรู้ด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้อง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
        ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยกลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน