ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)
แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2)
ใบแจ้งวันหยุดราชการไปต่างประเทศ-ประชุม-ดูงาน-ไปราชการ (สำหรับข้าราชการทั่วไป)
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
แบบรายงานการไปราชการประชุมสัมมนาศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยดูงานณต่างประเทศและการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับข้าราชการ (ประชุม)
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับข้าราชการ (ศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน)

แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบมอบหมายงานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จัดทำทุก 2 เดือน)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แบบไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
แบบใบลาไปต่างประเทศ (ลูกจ้างประจำ)
แบบใบสมัคร กสจ.
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
แบบคำขอประเมิน (หัวหน้างาน)
แบบคำขอประเมิน ปรับระดับชั้นงาน
ใบสมัครเพื่อทดสอบสมรรถนะพนักงานพิมพ์
ตัวอย่างหนังสือรับรอง (ปรับระดับชั้นงาน)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้าง
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 2 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม) ใหม่
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 (แบบบัญชีหมายเลข 1)
แบบไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (แบบบัญชีหมายเลข 2)
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 (ณ วันที่ 1 เมษายน) ใหม่
แบบขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบบัญชีหมายเลข 1)
แบบขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสำหรับผู้ที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นสูงสุดของอันดับ ปีงบประมาณ 2567 (แบบบัญชีหมายเลข 2)
แบบไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (แบบบัญชีหมายเลข 3)
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 2 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม)
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แบบไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 (ณ วันที่ 1 เมษายน)
แบบขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบบัญชีหมายเลข 1)
แบบขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสำหรับผู้ที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นสูงสุดของอันดับ ปีงบประมาณ 2566 (แบบบัญชีหมายเลข 2)
แบบไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (แบบบัญชีหมายเลข 3)


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน