Job Desctiptions
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

JobDescription อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
JobDescription ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
JobDescription ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม
JobDescription ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช
JobDescription ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว
JobDescription ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
JobDescription ฝ่ายบริหารทั่วไป
JobDescription กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม
JobDescription กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
JobDescription กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม
JobDescription กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
JobDescription กลุ่มวิจัยและพัฒนาการการปรับปรุงบำรุงดิน
JobDescription กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน
JobDescription กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร
JobDescription กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย
JobDescription ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน