ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 2567 ใหม่
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง และ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างในพื้นที่ชายแดนใต้(อัพเดท 8 พ.ค. 67)
รายละเอียดเอกสารแนบ


ประกาศ ณ วันที่ 8 เม.ย.2567
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)(อัพเดท 17 เม.ย. 67)
รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)(อัพเดท 25 มี.ค. 67)
รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)(อัพเดท 15 ก.พ. 67)
รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักสารวจดินชำนาญการพิเศษ)(อัพเดท 15 ธ.ค. 66)
รายละเอียดเอกสารแนบ
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)(อัพเดท 31 ต.ค. 66)
รายละเอียดเอกสารแนบ


ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ใหม่
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (อัพเดท 8 พฤษภาคม 67)
รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (อัพเดท 9 ตุลาคม 66)
รายละเอียดเพิ่มเติม


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน