ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ใหม่ ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566)


แบบฟอร์มสำหรับสมัครประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ใบสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ DOC
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล DOC
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล DOC
แบบแสดงผลการปฏิบัติงานที่มีความสำเร็จแล้ว DOC
เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน DOC
ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน DOC
คำชี้แจงลักษณะการปฏิบัติงานของตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกัน DOC

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน