สรุปความรู้ข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่

ด้านการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
รอบที่ 1 ปี 2567 รอบที่ 1 ปี 2567 รอบที่ 1 ปี 2567
การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา
การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
การจัดเตรียมวาระการประชุม การบันทึกเสนอที่ประชุม และการทารายงานการประชุม
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
การพัฒนาการคิด
การพัฒนาตนเองให้ถูกจุดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์บุคลิกภาพ
การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน
การโค้ชเพื่อศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางาน
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR
ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว
ศิลปะในการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ
การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย
โครงการแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
-
รอบที่ 2 ปี 2566 รอบที่ 2 ปี 2566 รอบที่ 2 ปี 2566
เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0
จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน
ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and using digital technology)
มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองเรื่องละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
รอบที่ 1 ปี 2566 รอบที่ 1 ปี 2566 รอบที่ 1 ปี 2566
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุค Post New Normal
เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA 4.0)
การสื่อสารและการประสานงาน
การเขียนหนังสือราชการ
การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation by Design Thinking)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
Digital Litaracy
ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทุกระดับ
ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
องค์กรคุณธรรม ปี 2566
มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard)
การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer)
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต
รอบที่ 2 ปี 2565 รอบที่ 2 ปี 2565 รอบที่ 2 ปี 2565
การติดตามและประเมินผลโครงการ
การพูดในที่สาธารณะ และการนำเสนองานต่อที่ประชุมอย่างมืออาชีพ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศิลปะในการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ
สาระสาคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online)
การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน
การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
การวิเคราะห์อัตรากำลัง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
ปฐพีวิทยา
การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพิทักษ์ระบบคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ
วินัยและการรักษาวินัย
สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ
รอบที่ 1 ปี 2565 รอบที่ 1 ปี 2565 รอบที่ 1 ปี 2565
การใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
การพัฒนาภาวะผู้นำและความฉลาดทางอารมณ์
เทคนิคการให้บริการ (Service Mind) (Coaching)
รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)
ปฐพีวิทยาพื้นฐาน (LDD e-training) 1
ปฐพีวิทยาพื้นฐาน (LDD e-training) 2
การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน (LDD e-training)
แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาภาคเกษตรผ่านการขับเคลื่อน BCG Model
รอบที่ 2 ปี 2564 รอบที่ 2 ปี 2564 รอบที่ 2 ปี 2564
การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์
การบริหารงานเพื่อความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจา
Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร
การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
การสร้างวิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม1
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม2
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รอบที่ 1 ปี 2564 รอบที่ 1 ปี 2564 รอบที่ 1 ปี 2564
การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ว17/2558
การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรม
วินัยและการรักษาวินัย_1
วินัยและการรักษาวินัย_2

กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน