ใหม่สำคัญ ประกาศ อ.ก.พ. กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566)

แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน

แบบฟอร์มการประเมินบุคคล (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)


แบบฟอร์มการประเมินผลงาน (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)

แบบฟอร์มผลงานฉบับสมบูรณ์ DOC
แบบฟอร์มผลงานฉบับสมบูรณ์ PDF
ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (ใช้เอกสารที่เสนอในขั้นตอนการประเมินบุคคล)

แบบฟอร์มการประเมินบุคคล (ระดับเชี่ยวชาญ)

ใบสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ
ผลการปฏิบัติงานที่มีความสำเร็จ
เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


(หลักเกณฑ์เดิม) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564)


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน