จังหวัด

ปี ที่สำรวจ

1.กรุงเทพมหานคร 2566 2562 2559 2554
2.กาญจนบุรี 2564 2561 2559 2554
3.ชัยนาท 2562 2560 2558 2555
4.นครนายก 2564 2562 2560 2558
5.นครปฐม 2562 2560 2558 2554
6.นนทบุรี 2562 2559 2555 2552
7.ปทุมธานี 2564 2562 2560 2558
8.ประจวบคีรีขันธ์ 2563 2561 2559 2554
9.พระนครศรีอยุธยา 2562 2560 2558 2554
10.เพชรบุรี 2563 2561 2559 2554
11.ราชบุรี 2564 2562 2560 2558
12.ลพบุรี 2566 2562 2560 2558
13.สมุทรปราการ 2562 2560 2558 2554
14.สมุทรสงคราม 2562 2560 2558 2555
15.สมุทรสาคร 2562 2560 2558 2555
16.สระบุรี 2564 2562 2560 2558
17.สิงห์บุรี 2566 2562 2560 2558
18.สุพรรณบุรี 2564 2562 2559 2556
19.อ่างทอง 2562 2560 2558 2555
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15-11-2023  

จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409. e-mail : amonrats@ldd.go.th
© Copyright 2018 All Rights Reserved.