สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดลพบุรี  ปี พ.ศ. 2566
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                318,769        8.22
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                             29,347              0.76
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                               1,359              0.04
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           150,753              3.89
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                    25                  -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                             81,631              2.11
U403 สถานีขนส่ง                                    24                  -  
U405 ถนน                             19,802              0.51
U406 ทางรถไฟ                               1,301              0.03
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    61                  -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                             24,454              0.63
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                               4,670              0.12
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               1,267              0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                               1,732              0.04
U603 สุสาน ป่าช้า                                  132                  -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                  445              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                               1,766              0.05
A  พื้นที่เกษตรกรรม              2,662,171      68.67
A1 พื้นที่นา                     796,585          20.55
A100 นาร้าง                               5,812              0.15
A101 นาข้าว                           789,165            20.37
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                    93                  -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                    73                  -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                    44                  -  
A101+A215 นาข้าว+งา                                  543              0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                  172                  -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                    21                  -  
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป                                  442              0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                  220              0.01
A2  พืชไร่                    1,687,691          43.56
A200 ไร่ร้าง                               4,812              0.12
A201 พืชไร่ผสม                             21,952              0.57
A202 ข้าวโพด                           201,733              5.21
A202+A213 ข้าวโพด+ข้าวฟ่าง                                    18                  -  
A202+A215 ข้าวโพด+ละหุ่ง                                    74                  -  
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน                               2,274              0.06
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                    71                  -  
A203 อ้อย                        1,021,505            26.36
A203+A210 อ้อย+ถั่วลิสง                                    29                  -  
A204 มันสำปะหลัง                           427,139            11.02
A204+A502 มันสำปะหลัง+พืชผัก                                    19                  -  
A208 ถั่วเขียว                                  318              0.01
A213 ข้าวฟ่าง                                  130                  -  
A213+A228 ข้าวฟ่าง+ทานตะวัน                                  186              0.01
A215 งา                                  580              0.02
A218 มันแกว                                  190              0.01
A219 มันเทศ                                  375              0.01
A220 แตงโม                                    52                  -  
A220+A228 แตงโม+ทานตะวัน                               6,107              0.16
A227 ปอสา                                    31                  -  
A228 ทานตะวัน                                    36                  -  
A229 พริก                                    60                  -  
A3  ไม้ยืนต้น                        79,871           2.05
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                  485              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                             28,429              0.73
A302 ยางพารา                               2,393              0.06
A303 ปาล์มน้ำมัน                               4,277              0.11
A304 ยูคาลิปตัส                             23,984              0.62
A305 สัก                             13,812              0.36
A306 สะเดา                                  240              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                  166                  -  
A308 กระถิน                               5,073              0.13
A314 หม่อน                                    71                  -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                  766              0.02
A316 นุ่น                                      5                  -  
A317 หมาก                                  109                  -  
A323 ตะกู                                    61                  -  
A4  ไม้ผล                        46,818           1.21
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                    20                  -  
A401 ไม้ผลผสม                             30,775              0.79
A402 ส้ม                                    50                  -  
A403 ทุเรียน                                    32                  -  
A405 มะพร้าว                               1,801              0.05
A407 มะม่วง                               7,759              0.20
A408 มะม่วงหิมพานต์                                    14                  -  
A409 พุทรา                                    31                  -  
A410 น้อยหน่า                                  133                  -  
A411 กล้วย                               1,904              0.05
A412 มะขาม                                  563              0.02
A413 ลำไย                                  152                  -  
A414 ฝรั่ง                                    87                  -  
A415 มะละกอ                                  631              0.02
A416 ขนุน                                  444              0.01
A417 กระท้อน                                    90                  -  
A422 มะนาว                                  570              0.02
A424 มะขามเทศ                               1,525              0.04
A427 ส้มโอ                                    10                  -  
A428 ละมุด                                  227              0.01
A5  พืชสวน                          2,304           0.05
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                    27                  -  
A501 พืชสวนผสม                                    81                  -  
A502 พืชผัก                               1,122              0.03
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                  557              0.01
A504 องุ่น                                  107                  -  
A509 พืชสมุนไพร                                    28                  -  
A510 นาหญ้า                                    74                  -  
A512 แคนตาลูป                                  264              0.01
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                    44                  -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        37,839           0.98
A700 โรงเรือนร้าง                                  243              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               1,691              0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                               4,008              0.10
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             30,092              0.78
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               1,805              0.05
A8  พืชน้ำ                               5              -  
A803 บัว                                      2                  -  
A806 ผักบุ้ง                                      3                  -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         10,134           0.25
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                  509              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                  452              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                               8,891              0.23
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                    94                  -  
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                                  163                  -  
A905 ฟาร์มจระเข้                                    25                  -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                            924           0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                  924              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                622,930      16.09
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             20,753              0.54
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             23,910              0.62
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                           575,202            14.85
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                               3,065              0.08
W  พื้นที่น้ำ                204,739        5.29
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             44,435              1.15
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                               3,737              0.10
W201 อ่างเก็บน้ำ                           110,069              2.84
W202 บ่อน้ำในไร่นา                             26,777              0.69
W203 คลองชลประทาน                             19,721              0.51
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  66,237        1.73
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                               1,405              0.04
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                             46,678              1.21
M201 พื้นที่ลุ่ม                               6,626              0.17
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                  407              0.01
M301 เหมืองแร่                               3,853              0.10
M302 บ่อลูกรัง                                  370              0.01
M303 บ่อทราย                                  622              0.02
M304 บ่อดิน                               4,576              0.12
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                  124                  -  
M405 พื้นที่ถม                               1,354              0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                  222              0.01
รวมทั้งหมด             3,874,846    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร  6,199.753 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,874,846 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง