สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสมุทรสงคราม  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 39,698      15.24
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 409              0.16
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 27,841            10.69
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 4,094              1.57
U405 ถนน 2,779              1.07
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   3,578              1.37
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 156              0.06
U600 สถานที่ร้าง  99              0.04
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  320              0.12
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 279              0.11
U605 สถานีบริการน้ำมัน  143              0.05
A  พื้นที่เกษตรกรรม                177,655      68.22
A1 พื้นที่นา                        3,284          1.26
A100 นาร้าง    81              0.03
A101 นาข้าว 3,203              1.23
A3  ไม้ยืนต้น                           251          0.10
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 12                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม   26              0.01
A303 ปาล์มน้ำมัน   43              0.02
A307 สนประดิพัทธ์  155              0.06
A317 หมาก 15              0.01
A4  ไม้ผล                     102,089         39.20
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 157              0.06
A401 ไม้ผลผสม   2,970              1.14
A402 ส้ม   19              0.01
A405 มะพร้าว   81,103            31.14
A406 ลิ้นจี่ 7,383              2.84
A407 มะม่วง   142              0.05
A411 กล้วย   447              0.17
A412 มะขาม   27              0.01
A414 ฝรั่ง   232              0.09
A415 มะละกอ  105              0.04
A418 ชมพู่   75              0.03
A422 มะนาว   670              0.26
A424 มะขามเทศ 533              0.20
A427 ส้มโอ 8,080              3.10
A428 ละมุด 126              0.05
A429 มะปราง มะยงชิด 20              0.01
A5  พืชสวน                           296          0.12
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 16              0.01
A502 พืชผัก   233              0.09
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 47              0.02
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           299          0.12
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   62              0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 22              0.01
A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  175              0.07
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 40              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        71,436         27.42
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 2,641              1.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                8,285              3.18
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              44,202            16.97
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              14,206              5.45
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                                2,102              0.81
F  พื้นที่ป่าไม้                 17,689        6.79
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู   6,437              2.47
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์   11,252              4.32
W  พื้นที่น้ำ                   8,828        3.39
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 8,288              3.18
W103 ทะเล 455              0.17
W202 บ่อน้ำในไร่นา   16              0.01
W203 คลองชลประทาน  69              0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  16,572        6.36
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   669              0.26
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 6,078              2.33
M201 พื้นที่ลุ่ม 581              0.22
M401 พื้นที่กองวัสดุ 25              0.01
M405 พื้นที่ถม    966              0.37
M500 นาเกลือร้าง 10                   -  
M501 นาเกลือ 8,243              3.17
รวมทั้งหมด               260,442        100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 416.707 ตารางกิโลเมตร หรือ 260,442 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง