สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดราชบุรี  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                299,006        9.20
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              18,887              0.58
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   811              0.02
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           178,190              5.49
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                   432              0.01
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              37,636              1.16
U401 สนามบิน                                   248              0.01
U405 ถนน                              13,104              0.40
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    290              0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                 1,347              0.04
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                28,704              0.88
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   917              0.03
U600 สถานที่ร้าง                                      77                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 3,464              0.11
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                7,825              0.24
U603 สุสาน ป่าช้า                                  2,820              0.09
U604 ศูนย์อพยพ                                     255              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    415              0.01
U700 สนามกอล์ฟร้าง                                   300              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                3,284              0.10
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,646,039      50.71
A1 พื้นที่นา                    327,039         10.07
A100 นาร้าง    12,593 0.39
A101 นาข้าว 314,446 9.68
A2  พืชไร่                     584,406         18.00
A200 ไร่ร้าง                                25,554              0.79
A201 พืชไร่ผสม                                     107                   -  
A202 ข้าวโพด                                2,761              0.09
A203 อ้อย                            306,769              9.45
A204 มันสำปะหลัง                             111,003              3.42
A205 สับปะรด                             137,026              4.22
A219 มันเทศ                                      44                   -  
A220 แตงโม                                     979              0.03
A225 ว่านหางจระเข้                                        27                   -  
A229 พริก                                        96                   -  
A236 เผือก                                       40                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     207,328          6.39
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                9,045              0.28
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  9,659              0.30
A302 ยางพารา                                60,545              1.86
A303 ปาล์มน้ำมัน                                28,712              0.88
A304 ยูคาลิปตัส                                81,770              2.52
A305 สัก                                  8,963              0.28
A306 สะเดา                                     748              0.02
A307 สนประดิพัทธ์                                 4,508              0.14
A308 กระถิน                                   251              0.01
A309 ประดู่                                        69                   -  
A312 กาแฟ                                      20                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                2,535              0.08
A317 หมาก                                     221              0.01
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      18                   -  
A322 กฤษณา                                       71                   -  
A323 ตะกู                                   193              0.01
A4  ไม้ผล                     301,761          9.31
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                              12,328              0.38
A401 ไม้ผลผสม                                64,939              2.00
A402 ส้ม                                     434              0.01
A403  ทุเรียน                                   516              0.02
A404 เงาะ                                        58                   -  
A405 มะพร้าว                             135,719              4.18
A406 ลิ้นจี่                                     164              0.01
A407 มะม่วง                                28,474              0.88
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     804              0.02
A409 พุทรา                                     535              0.02
A410 น้อยหน่า                                        83                   -  
A411 กล้วย                                  8,786              0.27
A412 มะขาม                                  1,840              0.06
A413 ลำไย                                   3,838              0.12
A414 ฝรั่ง                                11,054              0.34
A415 มะละกอ                                 2,365              0.07
A416 ขนุน                                     378              0.01
A417 กระท้อน                                        48                   -  
A418 ชมพู่                                11,276              0.35
A420 ลางสาด ลองกอง                                       59                   -  
A422 มะนาว                                12,251              0.38
A424 มะขามเทศ                                1,906              0.06
A426 แก้วมังกร                                     496              0.02
A427 ส้มโอ                                   168              0.01
A428 ละมุด                                3,203              0.10
A429 มะปราง มะยงชิด                                      39                   -  
A5  พืชสวน                     102,709          3.16
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                4,545              0.14
A501 พืชสวนผสม                                     168              0.01
A502 พืชผัก                                89,120              2.74
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                6,115              0.19
A504 องุ่น                                  1,924              0.06
A506 สตรอเบอรี่                                      11                   -  
A510 นาหญ้า                                   127                   -  
A512 แคนตาลูป                                      23                   -  
A513 กระเจี๊ยบเขียว                                      18                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      25                   -  
A515 เห็ด                                   633              0.02
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       56,279          1.73
A700 โรงเรือนร้าง                                   652              0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                13,097              0.40
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                2,464              0.08
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 7,909              0.24
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               32,157              0.99
A8  พืชน้ำ                           349          0.01
A803 บัว                                     301              0.01
A806 ผักบุ้ง                                      48                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        65,678          2.03
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 5,056              0.16
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   174              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              25,170              0.77
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               35,262              1.09
A905 ฟาร์มจระเข้                                      16                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           490          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   490              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             1,082,754      33.34
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  1,410              0.04
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             348,173            10.72
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                26,507              0.82
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             706,644            21.76
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                        20                   -  
W  พื้นที่น้ำ                 67,146        2.06
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              19,346              0.60
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                3,223              0.10
W201 อ่างเก็บน้ำ                               18,311              0.56
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                18,625              0.57
W203 คลองชลประทาน                                 7,641              0.23
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                152,844        4.69
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                21,121              0.65
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              72,961              2.25
M201 พื้นที่ลุ่ม                                8,828              0.27
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              16,712              0.51
M301 เหมืองแร่                                  3,597              0.11
M302 บ่อลูกรัง                                   9,520              0.29
M303 บ่อทราย                                   3,958              0.12
M304 บ่อดิน                                 7,083              0.22
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   126                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   8,911              0.27
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         27                   -  
รวมทั้งหมด            3,247,789    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง