สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสิงห์บุรี  ปี พ.ศ. 2566
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                     88,177       17.16
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                    2,611               0.51
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                       151               0.03
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                                  57,714             11.23
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ร้าง                                         20               0.01
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                                    8,844               1.72
U403 สถานีขนส่ง                                           31               0.01
U405 ถนน                                    8,128               1.58
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                        144               0.03
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                    1,350               0.26
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                      7,242               1.41
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                       221               0.04
U600 สถานที่ร้าง                                          68               0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                        989               0.19
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                       226               0.04
U603 สุสาน ป่าช้า                                           31               0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                        377               0.07
U701 สนามกอล์ฟ                                         30               0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม                   386,659       75.22
A1 พื้นที่นา                         324,956          63.20
A100 นาร้าง                                    2,109               0.41
A101 นาข้าว                                321,915             62.62
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                       136               0.03
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                         20                   -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                       717               0.14
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                         13                   -  
A101+A236 นาข้าว+เผือก                                         25                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                         21                   -  
A2  พืชไร่                            40,217            7.82
A200 ไร่ร้าง                                       111               0.02
A202 ข้าวโพด                                       108               0.02
A203 อ้อย                                  39,998               7.78
A3  ไม้ยืนต้น                             1,515            0.29
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                         31               0.01
A303 ปาล์มน้ำมัน                                       699               0.13
A304 ยูคาลิปตัส                                         31               0.01
A305 สัก                                       338               0.07
A306 สะเดา                                         57               0.01
A308 กระถิน                                         14                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                       115               0.02
A318 จามจุรี                                         173               0.03
A319 ตีนเป็ด                                          36               0.01
A323 ตะกู                                         21                   -  
A4  ไม้ผล                            13,036            2.55
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                       785               0.15
A401 ไม้ผลผสม                                    6,594               1.28
A402 ส้ม                                         45               0.01
A405 มะพร้าว                                         26               0.01
A406 ลิ้นจี่                                       532               0.10
A407 มะม่วง                                    2,057               0.40
A409 พุทรา                                         19                   -  
A411 กล้วย                                    2,310               0.45
A412 มะขาม                                           34               0.01
A414 ฝรั่ง                                           54               0.01
A415 มะละกอ                                         37               0.01
A416 ขนุน                                           11                   -  
A417 กระท้อน                                           78               0.02
A418 ชมพู่                                          34               0.01
A422 มะนาว                                       186               0.04
A424 มะขามเทศ                                          63               0.01
A427 ส้มโอ                                       139               0.03
A429 มะปราง มะยงชิด                                         32               0.01
A5  พืชสวน                             1,800            0.35
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                       122               0.02
A502 พืชผัก                                    1,081               0.21
A503 ไม้ดอกไม้ประดับ                                       387               0.08
A509 พืชสมุนไพร                                         27               0.01
A510 นาหญ้า                                         172               0.03
A512 แคนตาลูป                                         11                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             2,143            0.42
A700 โรงเรือนร้าง                                       170               0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                       182               0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                         51               0.01
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                       823               0.16
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       917               0.18
A8  พืชน้ำ                                186            0.04
A800 พืชน้ำร้าง 34 0.01
A803 บัว                                         152               0.03
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                              2,142            0.42
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                        357               0.07
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                    1,785               0.35
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                               664            0.13
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                       664               0.13
F  พื้นที่ป่าไม้                           30        0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์ 30 0.01
W  พื้นที่น้ำ                     32,159        6.26
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                                  14,563               2.83
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                     1,775               0.35
W201 อ่างเก็บน้ำ                                       575               0.11
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                    5,268               1.03
W203 คลองชลประทาน                                    9,978               1.94
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                       7,024        1.35
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                       633               0.12
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                    2,886               0.56
M201 พื้นที่ลุ่ม                                       374               0.07
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                         66               0.01
M303 บ่อทราย                                       943               0.18
M304 บ่อดิน                                          68               0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                       147               0.03
M405 พื้นที่ถม                                      1,859               0.36
M701 ที่ทิ้งขยะ                                               48               0.01
รวมทั้งหมด                  514,049     100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง