สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนนทบุรี  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                182,219      46.85
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              35,816              9.21
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      43              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           110,880            28.51
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                                8,522              2.19
U405 ถนน                                5,992              1.54
U406 ทางรถไฟ                                      35              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    182              0.05
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                      93              0.02
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                17,985              4.62
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,894              0.49
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   129              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                        52              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    252              0.07
U701 สนามกอล์ฟ                                   344              0.09
A  พื้นที่เกษตรกรรม                171,097      43.99
A1 พื้นที่นา                    114,823         29.52
A100 นาร้าง                                7,598              1.95
A101 นาข้าว                           107,225            27.57
A3  ไม้ยืนต้น                           229          0.05
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      16                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                      67              0.02
A304 ยูคาลิปตัส                                      63              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      15                   -  
A317 หมาก                                      14                   -  
A318 จามจุรี                                      54              0.01
A4  ไม้ผล                       30,536          7.86
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                3,525              0.91
A401 ไม้ผลผสม                              24,460              6.29
A402 ส้ม                                      11                   -  
A403 ทุเรียน                                      23              0.01
A405 มะพร้าว                                   534              0.14
A407 มะม่วง                                   602              0.16
A410 น้อยหน่า                                      13                   -  
A411 กล้วย                                1,183              0.30
A414 ฝรั่ง                                        93              0.02
A415 มะละกอ                                      32              0.01
A422 มะนาว                                      60              0.02
A5  พืชสวน                       20,710          5.33
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                1,472              0.38
A502 พืชผัก                              14,586              3.75
A503 ไม้ดอกไม้ประดับ                                4,652              1.20
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             32          0.01
A700 โรงเรือนร้าง                                      18              0.01
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                      14                   -  
A8  พืชน้ำ                         2,463          0.63
A800 พืชน้ำร้าง                                   146              0.04
A802 กก                                   171              0.04
A803 บัว                                  1,642              0.42
A806 ผักบุ้ง                                   378              0.10
A807 ผักกะเฉด                                   126              0.03
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,304          0.59
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       50              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      13                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                1,404              0.36
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                   837              0.22
W  พื้นที่น้ำ                 15,076        3.88
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                                7,721              1.99
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                    633              0.16
W201 อ่างเก็บน้ำ                                   887              0.23
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                4,216              1.08
W203 คลองชลประทาน                                1,619              0.42
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 20,547        5.28
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                2,969              0.76
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                5,323              1.37
M201 พื้นที่ลุ่ม                                7,954              2.05
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   125              0.03
M303 บ่อทราย                                   802              0.21
M304 บ่อดิน                                       17                   -  
M405 พื้นที่ถม                                  3,353              0.86
M701 ที่ทิ้งขยะ                                        4                   -  
รวมทั้งหมด               388,939        100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 388,939 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง