สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอ่างทอง  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 89,991      14.88
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                3,102              0.51
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              65,658            10.85
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                9,333              1.54
U405 ถนน                                5,654              0.94
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                   182              0.03
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                4,848              0.80
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   384              0.06
U600 สถานที่ร้าง                                      44              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                   304              0.05
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   169              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                      10                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                   272              0.05
U701 สนามกอล์ฟ                                      31              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม                453,377      74.90
A1 พื้นที่นา                    368,694         60.91
A100 นาร้าง                                3,884              0.64
A101 นาข้าว                           364,608            60.24
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                        6                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                   183              0.03
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      13                   -  
A2  พืชไร่                       19,511          3.22
A200 ไร่ร้าง                                      17                   -  
A202 ข้าวโพด                                      84              0.01
A203 อ้อย                              19,198              3.17
A204 มันสำปะหลัง                                        7                   -  
A219 มันเทศ                                      37              0.01
A220 แตงโม                                      36              0.01
A222 ขิง                                        6                   -  
A229 พริก                                      85              0.01
A236 เผือก                                      41              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                         1,097          0.18
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                   321              0.05
A303 ปาล์มน้ำมัน                                      22                   -  
A304 ยูคาลิปตัส                                   304              0.05
A305 สัก                                      27              0.01
A306 สะเดา                                      43              0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                      13                   -  
A308 กระถิน                                      16                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   341              0.06
A318 จามจุรี                                        3                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                        7                   -  
A4  ไม้ผล                       41,100          6.80
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   421              0.07
A401 ไม้ผลผสม                                2,384              0.39
A403 ทุเรียน                                      43              0.01
A404 เงาะ                                      10                   -  
A405 มะพร้าว                                   528              0.09
A407 มะม่วง                              21,649              3.58
A409 พุทรา                                   222              0.04
A411 กล้วย                              15,071              2.49
A412 มะขาม                                        3                   -  
A414 ฝรั่ง                                   131              0.02
A415 มะละกอ                                   137              0.02
A416 ขนุน                                      16                   -  
A417 กระท้อน                                      26              0.01
A418 ชมพู่                                      13                   -  
A422 มะนาว                                   275              0.05
A424 มะขามเทศ                                      45              0.01
A426 แก้วมังกร                                      35              0.01
A427 ส้มโอ                                        7                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      84              0.01
A5  พืชสวน                       10,044          1.66
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      20                   -  
A502 พืชผัก                                9,231              1.53
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                   649              0.11
A510 นาหญ้า                                        7                   -  
A513 กระเจี๊ยบเขียว                                   128              0.02
A515 เห็ด                                        9                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,230          0.53
A700 โรงเรือนร้าง                                      17                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                      70              0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   192              0.03
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                2,770              0.46
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                   181              0.03
A8  พืชน้ำ                           244          0.04
A802 กก                                        3                   -  
A803 บัว                                   208              0.04
A804 กระจับ                                      19                   -  
A806 ผักบุ้ง                                      14                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          9,457          1.56
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   553              0.09
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                8,904              1.47
F  พื้นที่ป่าไม้                         7          -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                        7                   -  
W  พื้นที่น้ำ                 29,902        4.93
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              11,756              1.94
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                2,233              0.37
W201 อ่างเก็บน้ำ                                   444              0.07
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                3,772              0.62
W203 คลองชลประทาน                              11,697              1.93
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 31,956        5.29
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                   530              0.09
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                4,016              0.66
M201 พื้นที่ลุ่ม                                   559              0.09
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   152              0.03
M303 บ่อทราย                              25,687              4.25
M304 บ่อดิน                                      58              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      31              0.01
M405 พื้นที่ถม                                   808              0.13
M701 ที่ทิ้งขยะ                                   115              0.02
รวมทั้งหมด               605,233    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 968.372 ตารางกิโลเมตร หรือ 605,233 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง