สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสระบุรี  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                300,233      13.42
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              21,531              0.96
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   530              0.02
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           154,488              6.91
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              30,243              1.35
U401 สนามบิน                                      48                   -  
U402 สถานีรถไฟ                                       42                   -  
U405 ถนน                              16,941              0.76
U406 ทางรถไฟ                                1,683              0.08
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       59                   -  
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                 3,778              0.17
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                50,085              2.24
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   568              0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 3,892              0.17
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                4,295              0.19
U603 สุสาน ป่าช้า                                  9,200              0.41
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    482              0.02
U701 สนามกอล์ฟ                                2,368              0.11
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,148,047      51.36
A1 พื้นที่นา                    456,276         20.41
A100 นาร้าง                                 15,662              0.70
A101 นาข้าว                           440,518            19.71
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      45                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                      51                   -  
A2  พืชไร่                     498,936         22.31
A200 ไร่ร้าง                                  2,682              0.12
A201 พืชไร่ผสม                                     383              0.02
A202 ข้าวโพด                           146,128              6.54
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน                                      37                   -  
A203 อ้อย                            191,778              8.58
A204 มันสำปะหลัง                             140,819              6.30
A208 ถั่วเขียว                                     737              0.03
A210 ถั่วลิสง                                     384              0.02
A213 ข้าวฟ่าง                                  1,816              0.08
A218 มันแกว                                         52                   -  
A220 แตงโม                                        68                   -  
A224 มะเขือเทศ                                    313              0.01
A228 ทานตะวัน                                 7,157              0.32
A229 พริก                                        79                   -  
A236 เผือก                                 6,503              0.29
A3  ไม้ยืนต้น                       41,825          1.85
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   291              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  6,077              0.27
A302 ยางพารา                                  2,821              0.13
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  7,841              0.35
A304 ยูคาลิปตัส                                17,434              0.78
A305 สัก                                  4,916              0.22
A306 สะเดา                                        62                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                    247              0.01
A308 กระถิน                                   233              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   680              0.03
A317 หมาก                                     329              0.01
A318 จามจุรี                                        32                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      81                   -  
A322 กฤษณา                                    489              0.02
A323 ตะกู                                   292              0.01
A4  ไม้ผล                       81,855          3.68
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                2,072              0.09
A401 ไม้ผลผสม                                17,818              0.80
A402 ส้ม                                     408              0.02
A403 ทุเรียน                                     162              0.01
A405 มะพร้าว                                  3,073              0.14
A406 ลิ้นจี่                                     118              0.01
A407 มะม่วง                                26,288              1.18
A409 พุทรา                                        10                   -  
A410 น้อยหน่า                                  4,682              0.21
A411 กล้วย                                20,190              0.91
A412 มะขาม                                  1,341              0.06
A413 ลำไย                                      244              0.01
A414 ฝรั่ง                                     170              0.01
A415 มะละกอ                                    362              0.02
A416 ขนุน                                     108                   -  
A418 ชมพู่                                        96                   -  
A422 มะนาว                                     413              0.02
A424 มะขามเทศ                                 1,752              0.08
A426 แก้วมังกร                                  1,302              0.06
A427 ส้มโอ                                   943              0.04
A429 มะปราง มะยงชิด                                   303              0.01
A5  พืชสวน                       12,573          0.56
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      36                   -  
A502 พืชผัก                                  3,941              0.18
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                7,624              0.34
A504 องุ่น                                     845              0.04
A509 พืชสมุนไพร                                        23                   -  
A510 นาหญ้า                                     104                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       39,793          1.78
A700 โรงเรือนร้าง                                   254              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                19,187              0.86
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                7,669              0.34
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               11,444              0.51
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,239              0.06
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        16,623          0.75
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    551              0.03
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                       25                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              16,047              0.72
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           166          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   166              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                586,461      26.25
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                46,373              2.08
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                20,505              0.92
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             518,981            23.22
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                     602              0.03
W  พื้นที่น้ำ                 57,947        2.59
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              14,294              0.64
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                2,309              0.10
W201 อ่างเก็บน้ำ                               18,537              0.83
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                12,389              0.55
W203 คลองชลประทาน                               10,418              0.47
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                142,616        6.39
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                20,168              0.90
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              77,044              3.45
M201 พื้นที่ลุ่ม                                5,538              0.25
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,010              0.05
M301 เหมืองแร่                                25,264              1.13
M302 บ่อลูกรัง                                   2,470              0.11
M303 บ่อทราย                                         79                   -  
M304 บ่อดิน                                 4,606              0.21
M405 พื้นที่ถม                                   6,376              0.29
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            61                   -  
รวมทั้งหมด            2,235,304    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 3,576.486 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,235,304 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง