สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                231,546        5.82
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,470              0.39
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   778              0.02
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           116,538              2.93
U203 หมู่บ้านชาวเล                                   177                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              56,713              1.43
U401 สนามบิน                                   275              0.01
U402 สถานีรถไฟ                                   272              0.01
U405 ถนน                              12,569              0.32
U406 ทางรถไฟ                                      84                   -  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                   523              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                              13,970              0.35
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   161                   -  
U600 สถานที่ร้าง                                      20                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                2,811              0.07
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                2,738              0.07
U603 สุสาน ป่าช้า                                   945              0.02
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                   406              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                7,096              0.18
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,841,522      46.27
A1 พื้นที่นา                      68,221          1.71
A100 นาร้าง                                6,759              0.17
A101 นาข้าว                              61,462              1.54
A2  พืชไร่                     512,581         12.89
A200 ไร่ร้าง                                6,838              0.17
A202 ข้าวโพด                                   455              0.01
A203 อ้อย                              60,477              1.52
A204 มันสำปะหลัง                                   205              0.01
A205 สับปะรด                           438,423            11.02
A219 มันเทศ                                   213              0.01
A220 แตงโม                                   102                   -  
A225 ว่านหางจระเข้                                5,525              0.14
A226 ป่านศรนารายณ์                                   276              0.01
A229 พริก                                      14                   -  
A236 เผือก                                      53                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     687,136         17.27
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      12                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                8,540              0.21
A302 ยางพารา                           452,542            11.37
A303 ปาล์มน้ำมัน                           205,593              5.17
A304 ยูคาลิปตัส                              11,485              0.29
A305 สัก                                   879              0.02
A307 สนประดิพัทธ์                                7,055              0.18
A308 กระถิน                                   193              0.01
A312 กาแฟ                                      72                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      42                   -  
A316 นุ่น                                      26                   -  
A317 เปล้า                                      27                   -  
A320 หมาก                                   626              0.02
A323 ตะกู                                      44                   -  
A4  ไม้ผล                     489,786         12.29
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      41                   -  
A401 ไม้ผลผสม                              31,137              0.78
A403 ทุเรียน                                   927              0.02
A405 มะพร้าว                           362,819              9.12
A407 มะม่วง                              74,109              1.86
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      12                   -  
A411 กล้วย                                5,904              0.15
A412 มะขาม                                      76                   -  
A413 ลำไย                                      40                   -  
A414 ฝรั่ง                                   132                   -  
A415 มะละกอ                                   191              0.01
A416 ขนุน                                9,910              0.25
A418 ชมพู่                                   142                   -  
A419 มังคุด                                      34                   -  
A422 มะนาว                                4,149              0.10
A424 มะขามเทศ                                      36                   -  
A426 แก้วมังกร                                   127                   -  
A5  พืชสวน                         3,290          0.08
A502 พืชผัก                                1,440              0.04
A503 ไม้ดอก  ไม้ประดับ                                      64                   -  
A510 นาหญ้า                                1,786              0.04
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         5,798          0.15
A700 โรงเรือนร้าง                                      15                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                2,262              0.06
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,746              0.04
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                1,072              0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                   703              0.02
A8  พืชน้ำ                           208          0.01
A802 กก                                   208              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        74,487          1.87
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                              11,469              0.29
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      46                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   328              0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                              62,644              1.57
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             15              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      15                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             1,647,811      41.42
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              15,357              0.39
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                        1,047,929            26.33
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                4,676              0.12
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                           567,099            14.25
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                3,484              0.09
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                2,374              0.06
F401 ป่าพรุสมบูรณ์                                   643              0.02
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                   251              0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                5,998              0.15
W  พื้นที่น้ำ                 66,664        1.66
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              14,811              0.37
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                1,347              0.03
W103 ทะเล                                1,564              0.04
W201 อ่างเก็บน้ำ                              35,517              0.89
W202 บ่อน้ำในไร่นา                              10,913              0.27
W203 คลองชลประทาน                                2,512              0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                192,220        4.83
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                              37,023              0.93
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              87,451              2.20
M201 พื้นที่ลุ่ม                              51,688              1.30
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   522              0.01
M301 เหมืองแร่                              10,389              0.26
M302 บ่อลูกรัง                                   175                   -  
M303 บ่อทราย                                   107                   -  
M304 บ่อดิน                                2,593              0.07
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   119                   -  
M405 พื้นที่ถม                                1,095              0.03
M601 หาดทราย                                   686              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                   372              0.01
รวมทั้งหมด            3,979,763    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,979,763 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง