สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครปฐม  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                297,280      21.95
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              33,955              2.51
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                3,758              0.28
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           156,397            11.54
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              41,529              3.06
U405 ถนน                              12,957              0.96
U406 ทางรถไฟ                                   169              0.01
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    114              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                36,664              2.71
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   363              0.03
U600 สถานที่ร้าง                                    687              0.05
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,681              0.12
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   819              0.06
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,664              0.12
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    340              0.03
U701 สนามกอล์ฟ                                6,183              0.46
A  พื้นที่เกษตรกรรม                908,659      67.02
A1 พื้นที่นา                    342,386         25.26
A100 นาร้าง                                 18,852              1.39
A101 นาข้าว                           322,816            23.82
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      16                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                   702              0.05
A2  พืชไร่                       99,491          7.34
A200 ไร่ร้าง                                  1,748              0.13
A201 พืชไร่ผสม                                        23                   -  
A202 ข้าวโพด                                2,471              0.18
A203 อ้อย                               94,841              7.00
A205 สับปะรด                                        22                   -  
A219 มันเทศ                                        24                   -  
A220 แตงโม                                        10                   -  
A229 พริก                                     103              0.01
A236 เผือก                                    249              0.02
A3  ไม้ยืนต้น                         8,179          0.60
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   442              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     692              0.05
A302 ยางพารา                                        48                   -  
A303 ปาล์มน้ำมัน                                     509              0.04
A304 ยูคาลิปตัส                                  1,313              0.10
A305 สัก                                     223              0.02
A306 สะเดา                                        42                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                    361              0.03
A308 กระถิน                                      14                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   263              0.02
A317 หมาก                                4,212              0.31
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      10                   -  
A322 กฤษณา                                       17                   -  
A323 ตะกู                                      33                   -  
A4  ไม้ผล                       92,422          6.81
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                5,297              0.39
A401 ไม้ผลผสม                                20,409              1.51
A402 ส้ม                                     182              0.01
A404 เงาะ                                        11                   -  
A405 มะพร้าว                                17,850              1.32
A407 มะม่วง                                11,383              0.84
A408 มะม่วงหิมพานต์                                   165              0.01
A409 พุทรา                                        39                   -  
A411 กล้วย                                  5,859              0.43
A412 มะขาม                                        97              0.01
A413 ลำไย                                   2,767              0.20
A414 ฝรั่ง                                16,691              1.23
A415 มะละกอ                                    269              0.02
A416 ขนุน                                        74              0.01
A417 กระท้อน                                        48                   -  
A418 ชมพู่                                  6,709              0.50
A421 ระกำ สละ                                      14                   -  
A422 มะนาว                                  3,352              0.25
A424 มะขามเทศ                                      58                   -  
A426 แก้วมังกร                                     261              0.02
A427 ส้มโอ                                   796              0.06
A428 ละมุด                                      72                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      19                   -  
A5  พืชสวน                     132,775          9.80
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                5,299              0.39
A502 พืชผัก                                92,387              6.82
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                              33,169              2.45
A504 องุ่น                                     814              0.06
A505 พริกไทย                                      10                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                   642              0.05
A510 นาหญ้า                                   137              0.01
A513 กระเจี๊ยบเขียว                                      21                   -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                   274              0.02
A515 เห็ด                                      22                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       18,736          1.38
A700 โรงเรือนร้าง                                1,486              0.11
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  3,554              0.26
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   716              0.05
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 6,730              0.50
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 6,250              0.46
A8  พืชน้ำ                       12,351          0.91
A801 พืชน้ำผสม                                   823              0.06
A803 บัว                                4,200              0.31
A806 ผักบุ้ง                                6,567              0.48
A807 ผักกระเฉด                                   761              0.06
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      202,263         14.92
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               14,005              1.03
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      21                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              97,669              7.21
A903 สถานเพาะเลี้ยงกุ้ง                              90,412              6.67
A905 ฟาร์มจระเข้                                   156              0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             56              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      56                   -  
W  พื้นที่น้ำ                 50,899        3.76
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              19,514              1.44
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                2,021              0.15
W201 อ่างเก็บน้ำ                                    791              0.06
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  8,225              0.61
W203 คลองชลประทาน                               20,348              1.50
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 98,372        7.27
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                20,641              1.52
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              13,882              1.02
M201 พื้นที่ลุ่ม                              19,721              1.46
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                   205              0.02
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                8,501              0.63
M301 เหมืองแร่                                     219              0.02
M302 บ่อลูกรัง                                         38                   -  
M303 บ่อทราย                                 11,011              0.81
M304 บ่อดิน                               12,717              0.94
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   135              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      27                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   8,355              0.62
M701 ที่ทิ้งขยะ                                      2,920              0.22
รวมทั้งหมด            1,355,210    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 2,168.336 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,210 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง