สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสมุทรสาคร  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                148,186      27.19
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 28,019              5.14
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 800              0.15
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 52,808              9.69
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 5,845              1.07
U405 ถนน 5,619              1.03
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  73              0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม 2,553              0.47
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   49,296              9.04
U600 สถานที่ร้าง  151              0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  581              0.11
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 172              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า   151              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน  140              0.03
U701 สนามกอล์ฟ 1,978              0.36
A  พื้นที่เกษตรกรรม                304,357      55.81
A1 พื้นที่นา                        8,090          1.48
A100 นาร้าง    1,691              0.31
A101 นาข้าว 6,399              1.17
A2  พืชไร่                             23              -  
A220 แตงโม 11                   -  
A229 พริก   12                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                           896          0.16
A301 ไม้ยืนต้นผสม   169              0.03
A303 ปาล์มน้ำมัน   259              0.05
A305 สัก   20                   -  
A307 สนประดิพัทธ์  287              0.05
A314 หม่อน 19                   -  
A317 หมาก 142              0.03
A4  ไม้ผล                     115,650         21.21
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 96              0.02
A401 ไม้ผลผสม   17,407              3.19
A402 ส้ม   27              0.01
A405 มะพร้าว   58,183            10.67
A407 มะม่วง   12,728              2.34
A409 พุทรา   385              0.07
A411 กล้วย   2,299              0.42
A412 มะขาม   14                   -  
A413 ลำไย    4,056              0.74
A414 ฝรั่ง   7,754              1.42
A415 มะละกอ  730              0.13
A416 ขนุน   105              0.02
A417 กระท้อน 11                   -  
A418 ชมพู่   908              0.17
A422 มะนาว   7,630              1.40
A424 มะขามเทศ 1,517              0.28
A426 แก้วมังกร   1,600              0.29
A428 ละมุด 200              0.04
A5  พืชสวน                       17,780          3.27
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 105              0.02
A502 พืชผัก   4,831              0.89
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 11,477              2.11
A504 องุ่น   857              0.16
A509 พืชสมุนไพร 510              0.09
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             75          0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   10                   -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 24                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  41              0.01
A8  พืชน้ำ                           242          0.04
A807 ผักกะเฉด 242              0.04
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      161,601         29.64
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  10,195              1.87
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 71,552            13.12
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 50,914              9.34
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 26,759              4.91
A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย 2,181              0.40
F  พื้นที่ป่าไม้                 19,063        3.50
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู   10,511              1.93
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์   8,552              1.57
W  พื้นที่น้ำ                 22,489        4.12
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 14,190              2.60
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 245              0.05
W103 ทะเล 7,165              1.31
W202 บ่อน้ำในไร่นา   889              0.16
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด  51,122        9.38
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   1,924              0.35
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 7,364              1.35
M201 พื้นที่ลุ่ม 15,196              2.79
M304 บ่อดิน  629              0.12
M401 พื้นที่กองวัสดุ 39              0.01
M405 พื้นที่ถม    5,602              1.03
M500 นาเกลือร้าง 335              0.06
M501 นาเกลือ 19,966              3.66
M701 ที่ทิ้งขยะ       67              0.01
รวมทั้งหมด                    545,217       100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือ 545,217 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง