สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ปี พ.ศ. 2566
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                662,608      67.72
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                           307,504            31.43
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                               8,972              0.92
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           229,386            23.45
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                             36,197              3.70
U401 สนามบิน                               7,187              0.74
U402 สถานีรถไฟ                               1,546              0.16
U403 สถานีขนส่ง                                  131              0.01
U404 ท่าเรือ                                  895              0.09
U405 ถนน                             28,183              2.88
U406 ทางรถไฟ                               1,636              0.17
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                     16                  -  
U501 นิคมอุตสาหกรรม                               2,758              0.28
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                               19,160              1.96
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              10,310              1.05
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                    34                  -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                    119              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                     42                  -  
U700 สนามกอล์ฟร้าง                                    43                  -  
U701 สนามกอล์ฟ                               8,489              0.87
A  พื้นที่เกษตรกรรม                228,426      23.36
A1 พื้นที่นา                     126,682          12.95
A100 นาร้าง                             14,537              1.49
A101 นาข้าว                           112,145            11.46
A3  ไม้ยืนต้น                          1,201           0.11
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                    22                  -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                      13                  -  
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  421              0.04
A304 ยูคาลิปตัส                                  169              0.02
A305 สัก                                    24                  -  
A308 กระถิน                                  196              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                    42                  -  
A317 หมาก                                  266              0.03
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                    48                  -  
A4  ไม้ผล                        12,225           1.26
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                               3,408              0.35
A401 ไม้ผลผสม                               1,345              0.14
A402 ส้ม                                    16                  -  
A405 มะพร้าว                               4,184              0.43
A407 มะม่วง                               1,088              0.11
A411 กล้วย                               1,987              0.20
A414 ฝรั่ง                                      69              0.01
A422 มะนาว                                    79              0.01
A424 มะขามเทศ                                    49              0.01
A5  พืชสวน                        18,757           1.92
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                               2,904              0.30
A502 พืชผัก                               5,773              0.59
A503 ไม้ดอกไม้ประดับ                               7,108              0.73
A510 นาหญ้า                               2,972              0.30
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                            433           0.05
A700 โรงเรือนร้าง                                  189              0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                    80              0.01
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                  164              0.02
A8  พืชน้ำ                            526           0.05
A800 พืชน้ำร้าง                                    94              0.01
A801 พืชน้ำผสม                                    21                  -  
A803 บัว                                    352              0.04
A806 ผักบุ้ง                                    37                  -  
A807 ผักกะเฉด                                    22                  -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         68,447           7.00
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                7,915              0.81
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                             33,041              3.38
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                             26,081              2.67
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               1,410              0.14
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                            155           0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                  155              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                    1,525        0.15
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                    34                  -  
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                               1,491              0.15
W  พื้นที่น้ำ                  28,891        2.96
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             21,151              2.16
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   741              0.08
W103 ทะเล                               3,484              0.36
W202 บ่อน้ำในไร่นา                               3,437              0.35
W203 คลองชลประทาน                                    78              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  56,813        5.81
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                             23,919              2.45
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                               4,060              0.42
M201 พื้นที่ลุ่ม                             22,532              2.30
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                  681              0.07
M304 บ่อดิน                                   303              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                    33                  -  
M405 พื้นที่ถม                                 5,265              0.54
M701 ที่ทิ้งขยะ                                          20                  -  
รวมทั้งหมด               978,263    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 1,565.221 ตารางกิโลเมตร หรือ 978,263 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง