สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครนายก  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                146,472          11.05
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                4,929                    0.37
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                3,184                    0.24
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              91,724                    6.92
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              20,700                    1.56
U401 สนามบิน                                      93                    0.01
U405 ถนน                                5,739                    0.43
U406 ทางรถไฟ                                   634                    0.05
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       12                         -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  3,611                    0.27
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   278                    0.02
U600 สถานที่ร้าง                                 3,614                    0.27
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,140                    0.09
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                4,365                    0.33
U603 สุสาน ป่าช้า                                     600                    0.05
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       65                         -  
U701 สนามกอล์ฟ                                5,784                    0.44
A  พื้นที่เกษตรกรรม                677,876          51.10
A1 พื้นที่นา                    484,743             36.57
A100 นาร้าง                                 24,909                    1.88
A101 นาข้าว                           459,555                  34.65
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                        34                         -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      89                    0.01
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      44                         -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                       71                    0.02
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+A101                                      41                    0.01
A2  พืชไร่                         1,818               0.13
A200 ไร่ร้าง                                     262                    0.02
A202 ข้าวโพด                                       48                         -  
A203 อ้อย                                       39                         -  
A204 มันสำปะหลัง                                  1,407                    0.11
A220 แตงโม                                        62                         -  
A3  ไม้ยืนต้น                       37,711               2.84
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                4,327                    0.33
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     667                    0.05
A302 ยางพารา                                  1,086                    0.08
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  5,818                    0.44
A304 ยูคาลิปตัส                                21,309                    1.61
A305 สัก                                     146                    0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                    146                    0.01
A308 กระถิน                                   311                    0.02
A309 ประดู่                                      32                         -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                3,710                    0.28
A317 หมาก                                      52                         -  
A322 กฤษณา                                       94                    0.01
A323 ตะกู                                      13                         -  
A4  ไม้ผล                       34,681               2.60
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                6,107                    0.46
A401 ไม้ผลผสม                                  6,815                    0.51
A402 ส้ม                                     322                    0.02
A403 ทุเรียน                                    206                    0.02
A404 เงาะ                                        83                    0.01
A405 มะพร้าว                                  1,076                    0.08
A406 ลิ้นจี่                                        78                    0.01
A407 มะม่วง                                  4,633                    0.35
A409 พุทรา                                        64                         -  
A410 น้อยหน่า                                        11                         -  
A411 กล้วย                                  4,554                    0.34
A412 มะขาม                                      10                         -  
A414 ฝรั่ง                                     138                    0.01
A415 มะละกอ                                    478                    0.04
A416 ขนุน                                     288                    0.02
A417 กระท้อน                                     324                    0.02
A419 มังคุด                                      82                    0.01
A420 ลางสาด ลองกอง                                       28                         -  
A422 มะนาว                                        94                    0.01
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                   161                    0.01
A426 แก้วมังกร                                      11                         -  
A427 ส้มโอ                                1,785                    0.13
A429 มะปราง มะยงชิด                                7,279                    0.55
A430 มะไฟ ละไม                                      54                         -  
A5  พืชสวน                       11,924               0.90
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   642                    0.05
A502 พืชผัก                                  1,752                    0.13
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                8,764                    0.66
A510 นาหญ้า                                     766                    0.06
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         7,251               0.54
A700 โรงเรือนร้าง                                      80                    0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                        51                         -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   183                    0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 6,275                    0.47
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    662                    0.05
A8  พืชน้ำ                           269 0.02
A803 บัว                                     136                    0.01
A806 ผักบุ้ง                                      12                         -  
A807 ผักกะเฉด                                   121                    0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  99,282           7.49
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 5,678                    0.43
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              88,296                    6.66
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                5,308                    0.40
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                    197           0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   197                    0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                397,345          29.97
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                        77                    0.01
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             344,539                  25.98
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     341                    0.03
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                              51,959                    3.92
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์ 429 0.03
W  พื้นที่น้ำ                 40,284           3.04
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              13,665                    1.03
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                1,052                    0.08
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 7,030                    0.53
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  8,998                    0.68
W203 คลองชลประทาน                                 9,539                    0.72
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 64,273           4.84
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  6,392                    0.48
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              27,527                    2.08
M201 พื้นที่ลุ่ม                              22,588                    1.70
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,077                    0.08
M304 บ่อดิน                                 1,647                    0.12
M405 พื้นที่ถม                                   5,016                    0.38
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            26                         -  
รวมทั้งหมด            1,326,250        100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 2,122.000 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,326,250 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง