สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดปทุมธานี  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                278,720      29.23
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              10,084              1.06
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                1,668              0.17
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           177,905            18.66
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              22,167              2.32
U401 สนามบิน                                      86              0.01
U405 ถนน                              12,401              1.30
U406 ทางรถไฟ                                   347              0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    813              0.09
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                 6,526              0.68
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                29,960              3.14
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   662              0.07
U600 สถานที่ร้าง                                 2,044              0.21
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,941              0.20
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   129              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                        15   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    249              0.03
U701 สนามกอล์ฟ                              11,723              1.23
A  พื้นที่เกษตรกรรม                520,902      54.62
A1 พื้นที่นา                    354,596         37.18
A100 นาร้าง                                 25,392              2.66
A101 นาข้าว                           329,204            34.52
A2  พืชไร่                         3,827          0.40
A200 ไร่ร้าง                                     142              0.01
A202 ข้าวโพด                                   713              0.07
A203 อ้อย                                    251              0.03
A204 มันสำปะหลัง                                  2,418              0.26
A209 ถั่วเหลือง                                      29   -  
A204 มันสำปะหลัง                                        37   -  
A219 มันเทศ                                     187              0.02
A236 เผือก                                       50              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                       13,575          1.42
A300 ไม้ยืนต้นร้าง 644 0.08
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     137 0.01
A302 ยางพารา                                     365 0.04
A303 ปาล์มน้ำมัน                                10,221 1.07
A304 ยูคาลิปตัส                                     904 0.09
A305 สัก                                        88 0.01
A306 สะเดา                                        53 0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                    307 0.03
A308 กระถิน                                      42   -  
A314 หม่อน                                        32   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   657 0.07
A317 หมาก                                      73 0.01
A322 กฤษณา                                       32   -  
A323 ตะกู                                      20   -  
A4  ไม้ผล                       79,100          8.29
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                9,988              1.05
A401 ไม้ผลผสม                                  2,431              0.25
A402 ส้ม                                  4,085              0.43
A403 ลำไย                                         89              0.01
A405 มะพร้าว                                  5,353              0.56
A406 ขนุน                                          4   -  
A407 มะม่วง                                  4,481              0.47
A409 พุทรา                                      21   -  
A411 กล้วย                                46,592              4.89
A413 ลำไย                                      553              0.06
A414 ฝรั่ง                                  1,310              0.14
A415 มะละกอ                                 2,186              0.23
A416 ขนุน                                     972              0.10
A417 กระท้อน 12   -  
A418 ชมพู่                                        54              0.01
A419 มังคุด   129              0.01
A422 มะนาว                                     420              0.04
A424 มะขามเทศ                                         7                   -  
A426 แก้วมังกร                                     166              0.02
A427 ส้มโอ                                      62              0.01
A428 ละมุด 21   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   151              0.02
A430 มะไฟ ละไม                                      13   -  
A5  พืชสวน                       32,869          3.45
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                4,871              0.51
A502 พืชผัก                                19,261              2.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                3,027              0.32
A509 พืชสมุนไพร                                   345              0.04
A510 นาหญ้า                                  5,361              0.56
A515 เห็ด                                        4   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           298          0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                      11   -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      17   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    238              0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                       32   -  
A8  พืชน้ำ                           144          0.02
A803 บัว                                        56              0.01
A806 ผักบุ้ง                                        56              0.01
A807 ผักกะเฉด                                        32   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        36,429          3.82
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 3,189              0.33
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              28,812              3.02
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                 4,428              0.46
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             64          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      64              0.01
W  พื้นที่น้ำ                 39,213        4.11
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              14,606              1.53
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                3,569              0.37
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 4,670              0.49
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  7,675              0.81
W203 คลองชลประทาน                                 8,693              0.91
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                114,825      12.04
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                17,238              1.81
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              21,075              2.21
M201 พื้นที่ลุ่ม                              68,094              7.14
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   186              0.02
M303 บ่อทราย                                      100              0.01
M304 บ่อดิน                                 1,707              0.18
M405 พื้นที่ถม                                   6,339              0.66
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            86              0.01
รวมทั้งหมด                 953,660    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ 953,660 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง