สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                306,665      19.18
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              22,196              1.39
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                1,639              0.10
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           173,467            10.86
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              24,309              1.52
U402 สถานีรถไฟ                                       50                   -  
U404 ท่าเรือ                                   110              0.01
U405 ถนน                              14,120              0.88
U406 ทางรถไฟ                                1,182              0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    155              0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                               16,793              1.05
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                40,502              2.54
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,032              0.06
U600 สถานที่ร้าง                                       21                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,755              0.11
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   138              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                        39                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    937              0.06
U700 สนามกอล์ฟร้าง                                1,008              0.06
U701 สนามกอล์ฟ                                7,212              0.45
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,124,039      70.35
A1 พื้นที่นา                 1,048,037         65.59
A100 นาร้าง                                 31,145              1.95
A101 นาข้าว                        1,016,290            63.60
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      11                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                   158              0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      30                   -  
M201+A101 ที่ลุ่ม+นาข้าว 403 0.03
A2  พืชไร่                         1,384          0.08
A200 ไร่ร้าง                                     372              0.02
A202 ข้าวโพด                                      18                   -  
A203 อ้อย                                       55                   -  
A204 มันสำปะหลัง                                     181              0.01
A220 แตงโม                                        40                   -  
A229 พริก                                     255              0.02
A235 กระเจี๊ยบแดง                                      51                   -  
A236 เผือก                                    412              0.03
A3  ไม้ยืนต้น                         4,554          0.28
A300 ไม้ยืนต้นผสมร้าง                                   482              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,086              0.07
A303 ปาล์มน้ำมัน                                     493              0.03
A304 ยูคาลิปตัส                                  1,865              0.12
A305 สัก                                        56                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       10                   -  
A308 กระถิน                                      41                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   344              0.02
A318 จามจุรี                                     136              0.01
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      14                   -  
A323 ตะกู                                      27                   -  
A4  ไม้ผล                       23,532          1.47
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,402              0.09
A401 ไม้ผลผสม                                10,725              0.67
A402 ส้ม                                      87              0.01
A405 มะพร้าว                                  1,621              0.10
A407 มะม่วง                                  3,205              0.20
A409 พุทรา                                        14                   -  
A411 กล้วย                                  5,322              0.33
A414 ฝรั่ง                                     126              0.01
A415 มะละกอ                                    462              0.03
A416 ขนุน                                        76              0.01
A418 ชมพู่                                        18                   -  
A422 มะนาว                                     133              0.01
A424 มะขามเทศ                                      42                   -  
A426 แก้วมังกร                                        19                   -  
A427 ส้มโอ                                      55                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   213              0.01
A431 ทับทิม                                      12                   -  
A5  พืชสวน                       10,773          0.67
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   132              0.01
A501 พืชผักผสม                                      50                   -  
A502 พืชผัก                                  8,946              0.56
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                1,585              0.10
A509 พืชสมุนไพร                                      20                   -  
A512 แคนตาลูป                                      24                   -  
A515 เห็ด                                      16                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         5,895          0.37
A700 โรงเรือนร้าง                                   253              0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                        44                   -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      54                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 5,085              0.32
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    459              0.03
A8  พืชน้ำ                           515          0.04
A801 พืชน้ำผสม                                      78              0.01
A803 บัว                                     323              0.02
A806 ผักบุ้ง                                   103              0.01
A807 ผักกระเฉด                                      11                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        29,272          1.84
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                 2,502              0.16
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              24,542              1.54
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                1,959              0.12
A905 ฟาร์มจระเข้                                   269              0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             77          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      77              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                     374        0.02
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                     374              0.02
W  พื้นที่น้ำ                 76,978        4.82
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              35,953              2.25
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                3,878              0.24
W201 อ่างเก็บน้ำ                                    902              0.06
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                17,905              1.12
W203 คลองชลประทาน                               18,340              1.15
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 89,844        5.63
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  3,178              0.20
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                8,876              0.56
M201 พื้นที่ลุ่ม                              36,982              2.31
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                6,340              0.40
M302 บ่อลูกรัง                                         10                   -  
M303 บ่อทราย                                 20,283              1.27
M304 บ่อดิน                                 7,249              0.45
M405 พื้นที่ถม                                   6,190              0.39
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         736              0.05
รวมทั้งหมด            1,597,900    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 2,556.640 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง