สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสมุทรปราการ  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                262,955      41.91
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              47,300              7.54
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                3,940              0.63
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              94,055            14.99
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              11,412              1.82
U401 สนามบิน                              19,540              3.11
U403 สถานีขนส่ง                                        20                   -  
U404 ท่าเรือ                                   380              0.06
U405 ถนน                                9,560              1.52
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                 2,920              0.47
U501 นิคมอุตสาหกรรม                               10,206              1.63
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                50,415              8.03
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                      10                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,121              0.34
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   107              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                        81              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       69              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                              10,819              1.73
A  พื้นที่เกษตรกรรม                271,609      43.27
A1 พื้นที่นา                      25,233          4.02
A100 นาร้าง                                   2,533              0.40
A101 นาข้าว                              22,700              3.62
A3  ไม้ยืนต้น                             37          0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                        37              0.01
A4  ไม้ผล                         5,159          0.81
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   514              0.08
A401 ไม้ผลผสม                                  2,889              0.46
A405 มะพร้าว                                  1,529              0.24
A407 มะม่วง                                     136              0.02
A411 กล้วย                                        68              0.01
A424 มะขามเทศ                                       23                   -  
A5  พืชสวน                             26   -    
A500  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                             11    -     
A502 พืชผัก                                        15    -     
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             23   -    
A700 โรงเรือนร้าง                                      11   -    
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                       12   -    
 A8   พืชน้ำ                            1,210          0.20
A801 พืชน้ำผสม                                     155              0.03
A803 บัว                                        55              0.01
A807 ผักกะเฉด                                  1,000              0.16
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      239,921         38.23
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               21,034              3.35
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                               59,352              9.46
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                           145,862            23.24
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               13,673              2.18
F  พื้นที่ป่าไม้                 13,902        2.22
F300 ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                        41              0.01
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์                                13,861              2.21
W  พื้นที่น้ำ                 36,574        5.83
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              26,381              4.20
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   978              0.16
W103 ทะเล                                7,866              1.26
W201 อ่างเก็บน้ำ                                       51              0.01
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                     649              0.10
W203 คลองชลประทาน                                    649              0.10
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 42,517        6.77
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                        50              0.01
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                2,081              0.33
M201 พื้นที่ลุ่ม                              26,882              4.28
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   176              0.03
M304 บ่อดิน                                 1,122              0.18
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      20                   -  
M405 พื้นที่ถม                                 12,186              1.94
รวมทั้งหมด               627,557    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือ 627,557 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง