สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเพชรบุรี  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                      199,221                      5.14
U101   ตัวเมืองและย่านการค้า                               13,978 0.36
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                  2,276 0.06
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ                               98,817 2.54
U301  สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ                               29,653 0.76
U401  สนามบิน                                     240 0.01
U402  สถานีรถไป                                          5                                   -  
U404  ท่าเรือ                                       13                                   -  
U405  ถนน                               14,015 0.36
U406  ทางรถไฟ                                  1,403 0.04
U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                     456 0.01
U501  นิคมอุตสาหกรรม                                       26                                   -  
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                               15,068 0.39
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                     194                              0.01
U600  สถานที่ร้าง                                     193                              0.01
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                  2,908 0.08
U602  สนามกอล์ฟ                                  6,755 0.17
U603  สุสาน, ป่าช้า                                  1,041 0.03
U605  สถานีบริการน้ำมัน                                     414 0.01
U701  สนามกอล์ฟ                               11,766 0.3
A  พื้นที่เกษตรกรรม              1,123,947               28.86
 A1   นาข้าว                      405,006                    10.40
 A100   นาร้าง                                  9,878 0.25
 A101   นาข้าว                             393,855 10.12
 A101+A502   นาข้าว+พืชผัก                                       42 0
 M201+A101   พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                  1,231 0.03
A2  พืชไร่                      256,433                      6.59
 A200   ไร่ร้าง                               24,513 0.63
 A201   พืชไร่ผสม                                  1,626 0.04
 A202   ข้าวโพด                               10,369 0.27
 A203   อ้อย                               82,341 2.12
 A204   มันสำปะหลัง                                  7,916 0.2
 A205   สับปะรด                             128,708 3.31
 A216   ข้าวไร่                                       10                                   -  
 A224   มะเขือเทศ                                       70                                   -  
 A225   ว่านหางจรเข้                                     355 0.01
 A226   ป่านศรนารายณ์                                       153                                   -  
 A229   พริก                                     100                                   -  
 A236   เผือก                                     272 0.01
A3  ไม้ยืนต้น                      131,905                      3.38
 A300   ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                  4,767 0.12
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                               14,024 0.36
 A302   ยางพารา                               34,234 0.88
 A303   ปาล์มน้ำมัน                               20,922 0.54
 A304   ยูคาลิปตัส                               45,175 1.16
 A305   สัก                                  3,776 0.1
 A306   สะเดา                                     916 0.02
 A307   สนประดิพัทธ์                                  4,261 0.11
 A308   กระถิน                                  1,276 0.03
 A309   ประดู่                                       45                                   -  
A314  หม่อน                                         11                                   -  
 A315   ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                  1,181 0.03
 A317   หมาก                                  1,076 0.03
 A318   จามจุรี                                       34                                   -  
 A321   ยมหอม                                       10                                   -  
 A322   กฤษณา                                     138                                   -  
 A323   ตะกู                                       59                                   -  
A4  ไม้ผล                      234,708                      6.03
 A400   ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                  6,304 0.16
 A401   ไม้ผลผสม                               83,232 2.14
 A402   ส้ม                                       28                                   -  
 A403   ทุเรียน                                     545 0.01
 A404   เงาะ                                       12                                   -  
 A405   มะพร้าว                               21,473 0.55
 A406   ลิ้นจี่                                       11                                   -  
 A407   มะม่วง                               17,552 0.45
 A408   มะม่วงหิมพานต์                                  1,015 0.03
 A410   น้อยหน่า                                       34                                   -  
 A411   กล้วย                               66,634 1.71
 A412   มะขาม                                     843 0.02
 A413   ลำไย                                     184                              0.01
 A414   ฝรั่ง                                     182                              0.01
 A415   มะละกอ                                     984 0.03
 A416   ขนุน                                  2,000 0.05
 A417   กระท้อน                                       29                                   -  
 A418   ชมพู่                                  1,478 0.04
 A422   มะนาว                               31,854 0.82
 A424   มะขามเทศ                                     100                                   -  
 A426   แก้วมังกร                                     115                                   -  
 A427   ส้มโอ                                       20                                   -  
 A428   ละมุด                                       57                                   -  
A429  มะปราง มะยงชิด                                       22                                   -  
A5  พืชสวน                       22,386                      0.58
 A500   พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                     811 0.02
 A502   พืชผัก                               20,620 0.53
 A503   ไม้ดอก                                     674 0.02
 A504   องุ่น                                       24                                   -  
 A510   นาหญ้า                                       45                                   -  
 A515   เห็ด                                     212 0.01
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         8,106                      0.20
 A700   โรงเรือนร้าง                                       44                                   -  
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  5,540 0.14
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                     398 0.01
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                  1,213 0.03
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                     911 0.02
 A8   พืชน้ำ                                 70                         -  
 A801   พืชน้ำผสม                                         43                                   -  
 A803   บัว                                         27                                   -  
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                       65,118                      1.67
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                  4,909 0.13
 A901   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                               28,466 0.73
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                               16,401 0.42
 A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                               15,342 0.39
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                            215                      0.01
 A001   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                     215 0.01
F  พื้นที่ป่าไม้              2,227,148               57.24
 F100   ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                       129 0
 F101   ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                            1,423,916 36.6
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               63,944 1.64
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             712,497 18.31
 F300   ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                    5,661 0.15
 F301   ป่าชายเลนสมบูรณ์                                    9,622 0.25
 F500   ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                         53                                   -  
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์                                 10,511 0.27
 F601   วนเกษตรสมบูรณ์                                       782 0.02
 F701   ป่าชายหาดสมบูรณ์                                         33                                   -  
W  พื้นที่แหล่งน้ำ                  99,715                 2.57
 W101   แม่น้ำลำคลอง                               19,699 0.51
 W102   ทะเลสาบ บึง                                  3,419 0.09
 W103   ทะเล                                  1,574 0.04
 W201   อ่างเก็บน้ำ                               50,576 1.3
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                               17,461 0.45
 W203   คลองชลประทาน                                  6,986 0.18
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                240,680                 6.19
 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                 53,200 1.37
 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                             105,753 2.72
 M201   พื้นที่ลุ่ม                               14,638 0.38
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                  8,189 0.21
 M301   เหมืองแร่                                    2,629 0.07
 M302   บ่อลูกรัง                                     4,211 0.11
 M303   บ่อทราย                                        416 0.01
 M304   บ่อดิน                                   6,001 0.15
 M401   พื้นที่กองวัสดุ                                       48                                   -  
 M405   พื้นที่ถม                                  15,494 0.4
 M500   นาเกลือร้าง                                     452 0.01
 M501   นาเกลือ                               29,175 0.75
 M601   หาดทราย                                       155                                   -  
 M701   ที่ทิ้งขยะ                                     319 0.01
รวมทั้งหมด             3,890,711              100.00
       
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 6,225.138 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง