สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชัยนาท  ปี พ.ศ. 2562
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                159,600      10.34
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                7,028              0.45
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      91              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           107,788              6.98
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              20,221              1.31
U405 ถนน                              12,550              0.81
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       86              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  7,858              0.51
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                2,214              0.14
U600 สถานที่ร้าง                                       63                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    714              0.05
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   386              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                        67                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    430              0.03
U701 สนามกอล์ฟ                                   104              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,239,749      80.31
A1 พื้นที่นา                    838,952         54.35
A100 นาร้าง                                      697              0.05
A101 นาข้าว                           824,278            53.40
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                      84              0.01
A101+A203 นาข้าว+อ้อย 3614 0.23
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง 789 0.05
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                8,078              0.52
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                   140              0.01
A101+A215 นาข้าว+งา                                      40                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ 10 0
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      26                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      86              0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                1,110              0.07
A2  พืชไร่                     345,120         22.36
A202 ข้าวโพด                                2,968              0.19
A203 อ้อย                            209,873            13.60
A204 มันสำปะหลัง                             131,510              8.52
A208 ถั่วเขียว                                   130              0.01
A210 ถั่วลิสง                                     120              0.01
A215 งา                                   146              0.01
A219 มันเทศ                                        20                   -  
A220 แตงโม                                     263              0.02
A229 พริก                                        21                   -  
A235 กระเจี๊ยบแดง                                      69                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                       21,274          1.38
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  3,834              0.25
A302 ยางพารา                                  3,011              0.20
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  1,983              0.13
A304 ยูคาลิปตัส                                  9,132              0.59
A305 สัก                                  2,342              0.15
A306 สะเดา                                     239              0.02
A307 สนประดิพัทธ์                                       16                   -  
A309 ประดู่                                     279              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   340              0.02
A319 ตีนเป็ด                                       39                   -  
A323 ตะกู                                      59                   -  
A4  ไม้ผล                       24,907          1.61
A401 ไม้ผลผสม                                12,202              0.79
A402 ส้ม                                     574              0.04
A405 มะพร้าว                                     289              0.02
A407 มะม่วง                                  5,452              0.35
A409 พุทรา                                        57                   -  
A411 กล้วย                                  2,141              0.14
A412 มะขาม                                        47                   -  
A413 ลำไย                                         26                   -  
A414 ฝรั่ง                                        79              0.01
A415 มะละกอ                                 1,091              0.07
A417 กระท้อน                                        20                   -  
A418 ชมพู่                                        18                   -  
A422 มะนาว                                  1,008              0.07
A427 ส้มโอ                                1,829              0.12
A429 มะปราง มะยงชิด                                      74                   -  
A5  พืชสวน                         3,703          0.24
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 14 0
A502 พืชผัก                                  2,926              0.19
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   735              0.05
A512 แคนตาลูป                                      28                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         4,377          0.27
A700 โรงเรือนร้าง                                      20                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     613              0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   529              0.03
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,845              0.18
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    370              0.02
A8  พืชน้ำ                             45              -  
A803 บัว                                        45                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          1,290          0.09
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    116              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                1,012              0.07
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                   162              0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             81          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      81              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                 45,136        2.93
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  4,622              0.30
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                39,138              2.54
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        92              0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  1,284              0.08
W  พื้นที่น้ำ                 70,544        4.57
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              25,839              1.67
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                9,505              0.62
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 3,395              0.22
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                11,665              0.76
W203 คลองชลประทาน                               20,140              1.30
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 28,562        1.85
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  5,614              0.36
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              12,375              0.80
M201 พื้นที่ลุ่ม                                4,203              0.27
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   165              0.01
M301 เหมืองแร่                                     445              0.03
M302 บ่อลูกรัง                                   1,818              0.12
M303 บ่อทราย                                      289              0.02
M304 บ่อดิน                                 1,349              0.09
M405 พื้นที่ถม                                   2,249              0.15
M701 ที่ทิ้งขยะ                                            55                   -  
รวมทั้งหมด            1,543,591    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,543,591 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง